Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/6

 

11.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 47

Vesireittiliikenteen kilpailutus

HEL 2014-011033 T 02 08 02 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti hyväksyä Suomen Saaristokuljetus Oy:n tarjouksen sopimuskaudelle 1.5.2015–30.9.2020 kokonaistaloudellisesti edullisimpina.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Johanna Holkeri-Kauppila, va hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 70936

johanna.holkeri-kauppila(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö H106-14

2

Tarjouspyyntö H106-14 korjausilmoitus

3

Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus H106-14 korjattu

4

Liite 2 Sopimusluonnos H106-14

5

H106-14 Avauspöytäkirja

6

Vertailu H106-14

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailutukseen osallistuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kyseessä on käyttöoikeussopimus, jossa Tilaaja ei maksa Palveluntuottajalle, vaan Palveluntuottaja saa tulonsa suoraan asiakkailta.

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin hankintakeskuksen 29.10.2014 päivättyyn tarjouspyyntöön H106-14 ”Korkeasaaren vesiliikennereitti”. Hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus 8.5.2014 ja hankintailmoitus 29.10.2014 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Hankinnasta julkaistiin korjausilmoitus 12.11.2014.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 24.11.2014 klo 12:00 Määräaikaan mennessä saapui 2 tarjousta: Suomen Saaristokuljetus Oy ja Helsingin Vesibussit Oy

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa 7 Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Tarjouspyynnön mukaisesti hankintayksikkö on tarkistanut tarjoajien soveltuvuuteen liittyvät todistukset ja selvitykset siltä tarjoajalta, joka näytti voittavan tarjouskilpailun. Suomen Saaristokuljetus Oy täytti kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on asetettu palvelulle laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavien palveluiden on pitänyt täyttää.

Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus.

Tarjouspyynnön kohdan 10 mukaan hinnan painoarvo on 70 pistettä ja laadun 30 pistettä. Laadun osalta arvioidaan tarjoajan sitoutuminen venäjänkielisen asiakaspalveluhenkilökunnan pitämiseen reitillä Kauppatori-Korkeasaari-Kauppatori.

Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen ja perusteluineen on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Suomen Saaristokuljetus Oy.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Johanna Holkeri-Kauppila, va hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 70936

johanna.holkeri-kauppila(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö H106-14

2

Tarjouspyyntö H106-14 korjausilmoitus

3

Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus H106-14 korjattu

4

Liite 2 Sopimusluonnos H106-14

5

H106-14 Avauspöytäkirja

6

Vertailu H106-14

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailutukseen osallistuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus
Liite 6

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566