Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/5

 

11.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 46

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 4/2014

HEL 2014-013725 T 02 02 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2014 neljännen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ennustetieto-lomake 04/2014

2

Tot. ennuste käyttömenot 04/2014

3

Tot. ennuste irtain käyttöomaisuus 04/2014

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti eläintarhan johtokunnan tulee seurata eläintarhan talouden kehitystä ja tarvittaessa ryhtyä sopeuttamistoimiin.

Korkeasaaren eläintarhan sitova tavoite on toimintakate, joka vuonna 2014 on  -3 591 000 euroa. Neljännen vuosineljänneksen ennusteessa menojen on arvioitu olevan 7 840 354  euroa ja tulojen 4 249 354  euroa. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan edellisen vuoden menot olivat 7 735 000 euroa ja tulot 4 242 000 euroa. Ennusteen mukaan tulot tulevat jäämään alle budjetoidun tavoitteen, mikä johtuu maksavien asiakkaiden vähenemisestä.

Tammi-lokakuussa kävijöitä oli 11 744  vähemmän verrattuna 2013 samaan ajanjaksoon, joten asetetun kävijämäärätavoitteen 530 000  kävijän saavuttaminen ei tule toteutumaan, vaan tämän hetken ennusteen mukaan kävijämäärä tulee olemaan 490 300.

Irtaimen omaisuuden perushankintoihin on vuodelle 2014 varattu 74 000 euroa.  Loppuvuoden hankinnat ovat monitoimikoneen ja termokutterin hankkiminen, joiden yhteishinta on 58 085 euroa.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ennustetieto-lomake 04/2014

2

Tot. ennuste käyttömenot 04/2014

3

Tot. ennuste irtain käyttöomaisuus 04/2014

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566