Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/12

 

11.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 53

Eläintarhan johtokunnan kokoontuminen kevätkaudella 2015

HEL 2014-013928 T 00 00 02

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti kokoontua kevätkaudella 2015
seuraavasti:

- torstaina 12.2.2015 klo 16.00
- torstaina 23.4.2015 klo 16.00
- torstaina 21.5.2015 klo 16.00

Kokouspaikkana on eläintarhan hallintorakennuksen neuvotteluhuone, osoitteessa Mustikkamaanpolku 12, 00570 Helsinki.

Samalla eläintarhan johtokunta päätti, että puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päättää peruuttaa kokouksen. Lisäksi puheenjohtaja voi samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Lisäksi eläintarhan johtokunta päätti, että eläintarhan johtokunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana kuudentena arkityöpäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa yleisesti nähtävänä ja että eläintarhan johtokunnan kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Jenni Ahtiainen, suunnittelija, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Eläintarhan johtokunta on kokoontunut vuonna 2014 kuusi kertaa: kolme kertaa syys- ja kevätkaudella ja tämä on havaittu riittäväksi kokoustiheydeksi.

Kaupunginkanslia huolehtii kokousaikojen sekä pöytäkirjojen nähtävänäoloa koskevista yhteiskuulutuksista. Pöytäkirjat pidetään nähtävillä Helsingin kaupungin kirjaamossa. Lisäksi pöytäkirjat julkaistaan Helsingin kaupungin verkkosivuilla kaupunkilaisten esteettömästi saavutettavissa, ottaen huomioon, mitä asioiden salassa pidosta on säädetty.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Jenni Ahtiainen, suunnittelija, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566