Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2014

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/5

 

24.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 1/2014

HEL 2014-005287 T 02 02 01

Päätös

Korkeasaaren eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.

Esittelijä

hallintopäällikkö

Irmeli Lind

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Zoo_toteutumisennuste 1_2014

2

Zoo_toteutumisennuste irtain käyttöomaisuus 1_2014

3

Zoo_Ennustetietolomake 1_2014

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti eläintarhan johtokunnan tulee seurata eläintarhan talouden kehitystä ja tarvittaessa ryhtyä sopeuttamistoimiin.

Korkeasaaren eläintarhan sitova tavoite on toimintakate, joka vuonna 2014 on -3 591 000 euroa.  Talousarviossa menojen on arvioitu olevan 7 891 000 euroa ja tulojen 4 300 000 euroa.  Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan edellisen vuoden menot olivat 7 735 000 euroa ja tulot 4 242 000 euroa. Ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella menoja tulee olemaan 8 191 000 euroa ja tuloja 4 600 00 euroa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella ennustetaan siis, että toimintakate tulee toteutumaan, mutta se edellyttää merkittävästi suurempaa maksavien asiakkaiden määrää kuin edellisenä vuonna. Jotta tulotavoite toteutuu, tulee maksavia asiakkaita olla noin 45 000 enemmän kuin vuonna 2013

Alkuvuoden 2014 asiakasmäärä on hiukan pienempi kuin edellisenä vuotena. Tähän vaikuttaa mm. kuluvan vuoden pääsiäispyhien sijoittuminen edellisvuotta myöhempään ajankohtaan. Ensimmäisen vuosineljänneksen kävijämäärät ovat kuitenkin vain noin 10 % koko vuoden kävijöistä, eikä sen perusteella voida luotettavasti ennustaa koko vuoden tulevaa toteumaa.

Irtaimen omaisuuden perushankintoihin on vuodelle 2014 varattu 74 000 euroa. Irtaimen investointien tarve on kuitenkin huomattavasti suurempi. Suurin tiedossa oleva hankintatarve on monitoimikoneen hankkiminen, jonka hinnaksi arvioidaan 50 000 euroa.

Esittelijä

hallintopäällikkö

Irmeli Lind

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Zoo_toteutumisennuste 1_2014

2

Zoo_toteutumisennuste irtain käyttöomaisuus 1_2014

3

Zoo_Ennustetietolomake 1_2014

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566