Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2014

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/4

 

24.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

Korkeasaaren eläintarhan kuorma-auton ZGS-572 ja kouranostinlavan poisto

HEL 2014-005284 T 02 07 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti poistaa Korkeasaaren eläintarhan omistaman kuorma-auton ZGS-572 ja kouranostinlavan. Ajoneuvo ja kouranostinlava poistetaan Staran järjestämän huutokaupan mukaisesti.

Esittelijä

hallintopäällikkö

Irmeli Lind

Lisätiedot

Hanna Kurki, yksikönpäällikkö, puhelin: 310 37899

hanna.kurki(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuorma -auto ZGS-572 on otettu käyttöön 4.4.1997. Kouranostin ja lava on hankittu 2000-luvun alussa. Autolla on hoidettu etupäässä eläintenhoidon risulavan tyhjennykset sekä jätekonttien ja -lavojen tyhjennykset.

Koska kuorma-auton ikä alkaa olla lähellä 20 vuotta, on sen uusiminen tullut ajankohtaiseksi. Korkeasaaren ajot ovat kuitenkin vuosi vuodelta vähentyneet siirryttäessä jätehuollon osalta ostopalveluihin. Auto seisoo pitkiä aikoja käyttämättä, jolloin sen käyntiin saaminen on epävarmaa. Kouranosturi vaatii vuosittain katsastuksen ja useita korjauksia, jolloin käyttötunnit tulevat kalliiksi. Lisäksi vähäisellä käytöllä olevan ajoneuvon omistaminen ei ole kestävän kehityksen mukaista.

Esittelijä

hallintopäällikkö

Irmeli Lind

Lisätiedot

Hanna Kurki, yksikönpäällikkö, puhelin: 310 37899

hanna.kurki(a)hel.fi

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Tarkastusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566