Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2014

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/8

 

13.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8

Eläintarhan johtokunnan virkamatka Tallinnaan

HEL 2014-000617 T 01 02 02 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaisi eläintarhan johtokunnan varsinaiset jäsenet sekä kaupunginhallituksen edustajan johtokunnassa tekemään virkamatkan Viroon, Tallinnaan 8.-10.5.2014. Johtokunnan varajäsenet voivat osallistua matkalle omakustanteisesti. Virkamatkan tarkoituksena on tutustua Tallinnan eläintarhaan.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Irmeli Lind, hallintopäällikkö, puhelin: 310 78422

irmeli.lind(a)hel.fi

Liitteet

1

Virkamatkan ohjelma

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaisi eläintarhan johtokunnan varsinaiset jäsenet sekä kaupunginhallituksen edustajan johtokunnassa tekemään virkamatkan Viroon, Tallinnaan 8.-10.5.2014. Johtokunnan varajäsenet voivat osallistua matkalle omakustanteisesti. Virkamatkan tarkoituksena on tutustua Tallinnan eläintarhaan.

Esittelijä

Virolainen Tallinnan eläintarha on Korkeasaaren eurooppalaisista yhteistyökumppaneista läheisin. Korkeasaaren ja Tallinnan tarhojen yhteistyö toteutuu myös Euroopan eläintarha- ja akvaarioliiton (EAZA) neuvoston ja  maailmanlaajuisen eläintarhayhteisöjen foorumin WAZA:n (World Association of Zoos and Aquaria) jäsenyyksien kautta,  jossa molemmilla eläintarhoilla on edustus.

Matkalle osallistuu myös Korkeasaaren henkilökuntaa. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus- ja päivärahakustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan Korkeasaaren eläintarhan käyttövaroista.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Irmeli Lind, hallintopäällikkö, puhelin: 310 78422

irmeli.lind(a)hel.fi

Liitteet

1

Virkamatkan ohjelma

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566