Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2014

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/5

 

13.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2013 tilinpäätös

HEL 2014-000615 T 02 06 01 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti osaltaan hyväksyä Korkeasaaren eläintarhan tilinpäätöksen vuodelta 2013.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Irmeli Lind, hallintopäällikkö, puhelin: 310 78422

irmeli.lind(a)hel.fi

Liitteet

1

Zoo tilinpäätöksen toimintakertomus 2013

2

Zoo tunnuslukutaulukko 2013

3

Zoo irtaimen omaisuuden tunnusluvut 2013

4

Zoo leasingvastuut 2013

5

Zoo selonteko riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta 2013

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee osaltaan hyväksyä Korkeasaaren eläintarhan tilinpäätöksen vuodelta 2013.

Esittelijä

Eläintarhan vuoden 2013 määrärahojen ja tavoitteiden toteutumista koskevat raportit ja tunnusluvut ovat esityksen liitteinä.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Irmeli Lind, hallintopäällikkö, puhelin: 310 78422

irmeli.lind(a)hel.fi

Liitteet

1

Zoo tilinpäätöksen toimintakertomus 2013

2

Zoo tunnuslukutaulukko 2013

3

Zoo irtaimen omaisuuden tunnusluvut 2013

4

Zoo leasingvastuut 2013

5

Zoo selonteko riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta 2013

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus

Tarkastusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566