Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2014

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/7

 

13.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2014 tulosbudjetin hyväksyminen

HEL 2014-000616 T 02 02 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti hyväksyä esityslistan liitteenä 1
olevan vuoden 2014 käyttötalousosan tulosbudjetin.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Irmeli Lind, hallintopäällikkö, puhelin: 310 78422

irmeli.lind(a)hel.fi

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Zoo tulosbudjetti 2014

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee hyväksyä esityslistan liitteenä 1
olevan vuoden 2014 käyttötalousosan tulosbudjetin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus on antanut 9.12.2013 lauta- ja johtokunnille vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet. Ohjeissa todetaan mm. seuraavaa:

Toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Tulosbudjetti sisältää viraston tai liikelaitoksen tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset.

Suunnitelmia tarkistettaessa on varmistettava, että sitovat tulostavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Tulosbudjetit hyväksyy lauta- tai johtokunta.

Tulosbudjeteissa on esitettävä määrärahoihin ja tuloarvioihin liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet. Tulosbudjetit laaditaan viraston tai liikelaitoksen yksikköjaon mukaisesti siten, että yksikön päällikkö vastaa tulostavoitteiden saavuttamisesta ja tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä.

Suunnitelmia tarkistettaessa ja sopeutettaessa talousarvion puitteisiin on ensisijaisesti otettava huomioon lakisääteiset tehtävät ja velvoitteet, samoin sellaiset tehtävät, joiden keskeyttäminen aiheuttaisi kohtuutonta haittaa. Hallintokuntien tulee lisäksi keskittyä toimialansa ydintehtäviin.

Tulosbudjetteja tarkistaessaan nettobudjetoidut yksiköt voivat ylittää talousarviossa hyväksytyt menot, vain jos vastaava tuloylitys kertyy ulkoisista tuloista, jolloin yksikön toimintakate vastaa talousarvion sitovaa toimintakatetta. Kaupungin sisäisten tulojen lisäys ei oikeuta vastaaviin menojen lisäyksiin.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Irmeli Lind, hallintopäällikkö, puhelin: 310 78422

irmeli.lind(a)hel.fi

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Zoo tulosbudjetti 2014

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus

Tarkastusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566