Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2014

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/4

 

13.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Korkeasaaren eläintarhan toimintakertomus vuodelta 2013

HEL 2014-000618 T 00 01 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan
Korkeasaaren eläintarhan toimintakertomuksen vuodelta 2013.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Johanna Hiltunen, suunnittelija, puhelin: 310 78475

johanna.hiltunen2(a)hel.fi

Liitteet

1

Zoo toimintakertomus 2013

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee hyväksyä esityslistan liitteenä olevan
Korkeasaaren eläintarhan toimintakertomuksen vuodelta 2013.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Johanna Hiltunen, suunnittelija, puhelin: 310 78475

johanna.hiltunen2(a)hel.fi

Liitteet

1

Zoo toimintakertomus 2013

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Tarkastusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566