Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2013

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/6

 

12.12.2013

 

 

 

 

 

 

§ 46

Korkeasaaren eläintarhan rakennushankkeet 2014-2015

HEL 2013-015811 T 10 06 00

Päätös

Johtokunta päätti osaltaan hyväksyä, että Korkeasaaren eläintarhan rakentamista ja peruskorjausta viedään eteenpäin oheisten liitteiden mukaisesti.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Kirsi Pynnönen-Oudman, intendentti, puhelin: 310 37882

kirsi.pynnonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakentamishankkeet 2014-2015

2

Korkeasaareen suunnitellut perusparannus- ja rakennushankkeet ja niihin liittyvä suunnittelu

Päätösehdotus

Johtokunta päättänee osaltaan hyväksyä, että Korkeasaaren eläintarhan rakentamista ja peruskorjausta viedään eteenpäin oheisten liitteiden mukaisesti.

Esittelijä

Rakennushankkeet tähtäävät uusien kävijöiden houkuttelemiseen samalla kun tarjotaan vakiokävijöille vetovoimaisia uusia elämyksiä ja varmistetaan uusintakäynnit saman vuoden aikana. Rakennushankkeiden priorisoinnissa pyritään kiinnittämään erityistä huomiota niiden tärkeyteen Korkeasaaren tulonmuodostukseen nähden. Terveiden tilojen rakentaminen turvallisen työskentelyn varmistamiseksi on myös hyvin merkittävä tekijä toteutettavia hankkeita valittaessa.

Osa hankkeista (sisääntulot, maalaus- ja pinnoitus, aitakorjaukset, uudet eläinten tarhojen läpikulun mahdollistavat ns walk-through-rakenteet, leikki- ja levähdysalueet, valaistus, historianäyttelyt ja -kyltit) tähtäävät eläintarhan 125-juhlavuotisilmeen kirkastamiseen ja modernisoimiseen.

Eräille teema-alueille on valmistumassa vuoden aikana asiakaspolku, jolla pyritään uudistamaan vanhat vakiintuneet teema-alueet odotettaessa varsinaista yleissuunnitelman mukaista rakentamista.

              Aasian ylänköjen ja Himalajan polku (Camel Heights)

Polulla esitellään Aasian ylänköalueiden kansanperinnettä ja käytetään hyväksi vanhoja eläintarhan näköalapaikkoja.

              Africasia- ja Amazonianäyttelyiden tropiikkipolku

Tropiikkipolku vie kävijät Amazoniasta läpi jokimaiseman ja meren interaktiivisten elämysten avulla Afrikan mantereelle.

              Suomialueen (Finnish Forest) teemapolku

Suomalaisen metsän tunnelmaa välitetään lisäämällä erilaisia suomalaisen luonnon elementtejä (kodat, laavut, metsän eläimiin liittyvät tarut ja kansanperinne).

Eläinten elinolojen parantamiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi on toteutumassa useita hankkeita. Näitä ovat mm hevostarhan aitojen kunnostus, kasvatus- ja karanteenitilat, häkkirakenteiden ja altaiden korjaukset ahmatarhassa ja karhuilla. Kasvatustilojen lisääminen mahdollistaa myös monipuolisemman eläinkokoelman pidon, sekä osallistumisen koti- ja ulkomaisiin suojeluhankkeisiin.

Rakennushankkeet voidaan jakaa neljään eri osaan:

              Perusparannushankkeet tähtäävät yleisilmeen uusiutumiseen ja rakennuskannan pitämiseen turvallisena sekä eläimille että henkilökunnalle.

              Pienhankkeet ovat yleensä uusien eläintilojen tai asiakaskohteiden rakentamista, joiden kustannukset jäävät alle puolen miljoonan euron.

              Suuret rakennushankkeet ovat kustannuksiltaan 500 000 – 1 000 000 € ja ovat yleensä luonteeltaan suuria peruskorjaushankkeita, tai jopa kokonaan uusia eläintiloja. Näissä hankkeissa tarvitaan hankesuunnittelu.

              Suunnittelu tähtää Korkeasaaren yleissuunnitelmassa esitettyjen, tai muiden suurten hankkeiden, tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien valmistumiseen. Yleissuunnitelman vaiheen 2 suunnittelun aloitetaan (toteutuu vuosina 2014-2018). Suunnittelu tähtää hankesuunnitelmien valmistumiseen yleissuunnitelmassa 2012-2022 esitettyjen hankkeiden rakentamiseksi.

Yleissuunnitelman vaiheen 2. suunnittelupalvelu kilpailutetaan vuoden 2014 alussa. Vuodelle 2014 suunnitellut pientyöt (kts liite 1) kilpailutetaan myös vuoden alussa.

Rakennus- ja suunnitteluhankkeet, niiden arvioidut kustannukset ja aikataulut, vuodelle 2014 on esitetty liitteessä 1 ja 2.

Hankkeiden ilmoitettu kustannus perustuu arvioon ja (hanke)suunnitelmien valmistumisen jälkeen niitä voidaan joutua tarkistamaan. Tällöin osaan hankkeista ei ehkä riitä rahoitusta. Suurimmassa osassa hankkeiden hinta-arvioista on myös mukana suunnittelukustannus, joka on annettu erillisenä, ennen toteutushintaa annettuna summana.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Kirsi Pynnönen-Oudman, intendentti, puhelin: 310 37882

kirsi.pynnonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakentamishankkeet 2014-2015

2

Korkeasaareen suunnitellut perusparannus- ja rakennushankkeet ja niihin liittyvä suunnittelu

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro