Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2012

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/3

 

22.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 39

Riikinkukkojen talvitilan rakentamishankkeessa eteneminen

HEL 2012-015441 T 02 08 01 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti edetä riikinkukkojen talvitilan rakentamishankkeessa.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Kirsi Pynnönen, intendentti, puhelin: 310 37882

kirsi.pynnonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee edetä riikinkukkojen talvitilan rakentamishankkeessa.

Esittelijä

Korkeasaaressa on pidetty jo vuosikymmeniä suurehkoa ryhmää riikinkukkoja, jotka kesäaikana voivat liikkua saarella vapaana. Talvisaikaan noin 30 linnun ryhmän sijoittaminen on vaikeaa. Linnut on pidetty vanhan rakennuksen sivutiloissa, jossa kuntokartoituksen mukaan on varsin paljon kosteudesta johtuvia ongelmia. Kuivikkeet on vaikea pitää kosteana ja niiden pölyäminen sekä huono ilmanvaihto aiheuttavat työsuojelullisen ongelman tilassa työskenteleville eläintenhoitajille. Talvitilassa olleessaan linnut eivät ole eläintarhayleisön nähtävänä.

Edellä mainituista seikoista johtuen linnuille on suunniteltu erillinen sisätila, joka sijoittuu vanhan vuodelta 1937 peräisin olevan ja suojeluarvoltaan merkittävän huuhkajahäkin (nro 22) yhteyteen. Yleisöllä tulee olemaan esteetön näkymä sisätilaan myös talviaikana. Tila on suunniteltu viimeisimpien tilanormien mukaan, ja sen suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon työsuojelulliset näkökohdat.  Kooltaan 69,5 hym² kokoisen tilan kustannusarvioiksi on arvioitu 480 000 € (alv 0%).

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Kirsi Pynnönen, intendentti, puhelin: 310 37882

kirsi.pynnonen(a)hel.fi

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

Tarkastusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566