Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2012

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/6

 

18.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 35

Korkeasaaren eläintarhan sisäänpääsyhinnastosta päättäminen

HEL 2012-013179 T 02 05 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti tarkistaa eläintarhan sisäänpääsymaksut 1.1.2013 lukien esityksen liitteenä olevan hinnastoehdotuksen mukaisesti, muutettuna siten, että alle kuusivuotiaat lapset ovat ilmaisia kävijöitä.

Eläintarhan johtokunta päätti lisäksi myöntää eläintarhan johtajalle oikeuden muuttaa sisäänpääsymaksuja tarvittaessa kampanjaluonteisesti tai muutoin tapauskohtaisen harkinnan perusteella sekä oikeuden päättää ryhmille myönnettävistä alennuksista.

Käsittely

Vastaehdotus :
Tarja Nyberg:  Lastenlippujen ikärajaan ei tehdä muutosta ja siten alle kuusivuotiaat ovat ilmaisia kävijöitä.

Kannattajat: Marjatta Vasara.

Johtokunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Taru Vuori, eläintarhalehtori, puhelin: 310 37891

taru.vuori(a)hel.fi

Liitteet

1

Korkeasaaren eläintarhan sisäänpääsymaksut 1.1.2013 alkaen

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee tarkistaa eläintarhan sisäänpääsymaksut 1.1.2013 lukien esityksen liitteenä olevan hinnastoehdotuksen mukaisesti.

Eläintarhan johtokunta päättänee lisäksi myöntää eläintarhan johtajalle oikeuden muuttaa sisäänpääsymaksuja tarvittaessa kampanjaluonteisesti tai muutoin tapauskohtaisen harkinnan perusteella sekä oikeuden päättää ryhmille myönnettävistä alennuksista.

Esittelijä

Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunnan ja eläintarhan johtosäännön 6 § 3 kohdan mukaisesti eläintarhan johtokunnan tehtävänä on päättää hinnoista ja maksuista sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan niistä päättää viranhaltija. 

Tapahtumien aikaisesta erillishinnoittelusta johtokunta on tehnyt päätöksen 26.10.2006, 41 §, ja tässä esityksessä ei siten puututa tapahtumien erityishinnoitteluun.

Esittelijä toteaa, että sisäänpääsymaksujen taso on viimeksi tarkistettu 18.3.2010, 6 §. Korkeasaaren eläintarhan pääsymaksut ovat pääsääntöisesti huomattavasti alhaisempia kuin muiden vastaavien kotimaisten yleisökohteiden. Esittelijä toteaa lisäksi hintatarkistuksen tavoitteena olevan, että talvi- ja kesäaikojen erillishinnoitteluilla lisätään eläintarhan houkuttelevuutta hiljaisen sesongin aikana. Samalla yritetään ohjata runsaasti palveluita vaativien ryhmien jakautumista tasaisemmin eri vuodenajoille.

Tulojen kertymisen varmistamiseksi ja palvelujen kehittämisen turvaamiseksi sisäänpääsymaksujen tarkistamista ehdotetaan oheisen hinnastoehdotuksen mukaisesti. Hinnastoehdotuksessa luetellaan myös ilmaiskävijäryhmät. Lisäksi eläintarhan johtajalle esitetään myönnettäväksi oikeus muuttaa sisäänpääsymaksuja tarvittaessa kampanjaluonteisesti esimerkiksi kysynnän muutoksiin reagoimiseksi tai muutoin tapauskohtaisen harkinnan perusteella esimerkiksi erityisryhmille sekä oikeus päättää ryhmille myönnettävistä ryhmäalennuksista.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Taru Vuori, eläintarhalehtori, puhelin: 310 37891

taru.vuori(a)hel.fi

Liitteet

1

Korkeasaaren eläintarhan sisäänpääsymaksut 1.1.2013 alkaen

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus

Tarkastusvirasto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Helsingin Vesibussit Oy

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566