Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2012

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/3

 

18.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 32

Esitys kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ylitysoikeuden myöntämisestä

HEL 2012-010347 T 02 02 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi yhteensä 120 000,00 euron ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2012 talousarviokohtaan 8 09 23 Irtaimen omaisuuden perushankinta. 

Ylityksen katteena on vastaavan suuruinen säästö Korkeasaaren eläintarhan käyttötaloudessa vuonna 2012.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Irmeli Lind, hallintopäällikkö, puhelin: 310 78422

Irmeli.Lind(a)hel.fi

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi yhteensä 120 000,00 euron ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2012 talousarviokohtaan 8 09 23 Irtaimen omaisuuden perushankinta. 

Ylityksen katteena on vastaavan suuruinen säästö Korkeasaaren eläintarhan käyttötaloudessa vuonna 2012.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Irmeli Lind, hallintopäällikkö, puhelin: 310 78422

irmeli.lind(a)hel.fi

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus

Tarkastusvirasto

Kaupunginhallitus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566