Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2012

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/4

 

18.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 33

Esitys luvaksi ylittää Korkeasaaren investointimäärärahat vuonna 2013

HEL 2012-013720 T 02 02 00

Päätös

Korkeasaaren eläintarhan johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lupaa ylittää investointimäärärahat 180 000 eurolla vuonna 2013.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Irmeli Lind, hallintopäällikkö, puhelin: 310 78422

irmeli.lind(a)hel.fi

Päätösehdotus

Korkeasaaren eläintarhan johtokunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lupaa ylittää investointimäärärahat 180 000 eurolla vuonna 2013.

Esittelijä

Korkeasaaren eläintarha on vuonna 2003 saanut testamenttilahjoituksen Eva Marita Fisseuxelta.  Omaisuuteen kuului asunto-osakkeita, jotka oikeuttivat Asunto Oy Sturio Bostads Ab:ssa olevan asunnon hallintaan.  Asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet myydään 420 000 euron hinnalla 15.10.2012.

Korkeasaaren eläintarha on jo aiemmin saanut käyttöönsä asunnon perunkirjoituksen mukaisen arvon, 240 000 euroa. Asunto-osakkeiden myyntihinnan ja jo Korkeasaaren käyttöön luovutetun rahamäärän erotus on 180 000 euroa, joka tullaan siirtämään Korkeasaaren eläintarhan muut tulot-tilille loppuvuodesta 2012.

Korkeasaaren eläintarha on suunnitellut käyttävänsä tulevat testamenttivarat vuoden 2013 aikana toteutettaviin eläintilojen korjauksiin.

Jotta Korkeasaaren eläintarha voisi käyttää testamentilla saadut varat suunnitelmallisesti eläintilojen rakentamiseen ja korjaamiseen esitetään nyt, että Korkeasaaren eläintarhalle myönnetään vuodelle 2013 oikeus ylittää investointeihin osoitetut määrärahat 180 000 eurolla. Ylitys katetaan vuoden 2012 käyttövarojen alituksella.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Irmeli Lind, hallintopäällikkö, puhelin: 310 78422

irmeli.lind(a)hel.fi

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Talous- ja suunnittelukeskus

Tarkastusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566