Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2012

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/8

 

16.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 12

Eläintarhan johtokunnan virkamatka Ranskaan

HEL 2012-001867 T 01 02 02 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaisi eläintarhan johtokunnan varsinaiset jäsenet sekä kaupunginhallituksen varaedustajan johtokunnassa tekemään virkamatkan Ranskaan 3.-6.5.2012.  

Virkamatkan tarkoituksena on tutustua Beauvalin ja Douén eläintarhoihin.

Korkeasaaren eläintarha on aloittanut Yleissuunnitelma 2012-2022 :n mukaisen suunnittelutyön ja hankesuunnitelmien laadinnan. Vuoden 2012 ohjelmassa on hankesuunnitelmien laadinta (1) Australian alueesta, (2) Suomen ja Pohjois-Euroopan alueesta, (3) informaatiojärjestelmistä, (4) puisto- ja viheraluesuunnittelusta ja (5) Etelä-Amerikkatalon perusparannuksesta.

Ranskalaiset Beauvalin ja Douén eläintarhat ovat Korkeasaaren eurooppalaisista yhteistyökumppaneista tärkeimmät ja tulevat osallistumaan Korkeasaaren hankesuunnitteluun kautena 2012-2014 (tarhasuunnittelun asiantuntijapalvelut, eläinohjelma, uhanalaisten lajien suojeluohjelmat, markkinointistrategia ja eläintarhojen uuden teknologian informaatiojärjestelmät).

Korkeasaaren ja ranskalaisten tarhojen yhteistyö toteutuu myös Euroopan eläintarha- ja akvaarioliiton (EAZA) neuvoston jäsenyyksien kautta, jossa kaikilla kolmella eläintarhalla on edustus. Johtokunnan ja Korkeasaaren yleissuunnittelussa mukana olevien avainhenkilöiden vierailu kevään 2012 aikana Ranskan tarhoissa auttaa asettamaan mainittujen Helsingin hankesuunnitelmien tavoitetason rakenteiden, rakennusten, eläintarhatilojen ja markkinoinnin osalta. Erityisesti Beauvalin laitos on panostanut puistojen ja viheralueiden toteutukseen, jonka käytännön ratkaisut ovat tärkeitä referenssejä Korkeasaaren puisto- ja vihersuunnitelman osalta.

Matkan yhteydessä Beauvalin ja Douén johtoryhmät ovat lupautuneet antamaan Helsingin delegaatiolle katsauksen molempien laitosten muutosprosessista perinteisestä eläintarhasta monipuoliseksi biopuistoksi. Sama päämäärä on kirjattu ohjaamaan myös Korkeasaaren kehittämistä kaudella 2012-2022. Johtokunnan jäsenten vierailu edesauttaa Korkeasaaren muutosprosessin strategian ja talouden perusteiden hallintaa Helsingin hallinnossa. Matkalle osallistuu myös Korkeasaaren henkilökuntaa sekä HKR:n Korkeasaaren suunnittelutyössä mukana olevat avainhenkilöt.

Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus ja päivärahakustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan Korkeasaaren eläintarhan käyttövaroista.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotuksen ensimmäisen kappaleen sanat "kaupunginhallituksen edustajan johtokunnassa" muutetaan kuulumaan "kaupunginhallituksen varaedustajan johtokunnassa". Esittelijä perusteli muutosta seuraavasti:
"Johtokunnan toiveena on, että kaupunginhallitus voisi oikeuttaa kaupunginhallituksen varaedustajan johtokunnassa tekemään virkamatkan johtokunnan kanssa. Kaupunginhallituksen varaedustaja nimittäin toimii käytännössä kaupunginhallituksen edustajana johtokunnassa. "

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Jenni Ahtiainen, va. hallintopäällikkö, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Jukka Salo, eläintarhan johtaja, puhelin: 310 37870

jukka.salo(a)hel.fi

Liitteet

1

ZooJKVirkamatkan ohjelma.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginhallitus

 

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaisi eläintarhan johtokunnan varsinaiset jäsenet sekä kaupunginhallituksen edustajan johtokunnassa tekemään virkamatkan Ranskaan 3.-6.5.2012.  

Virkamatkan tarkoituksena on tutustua Beauvalin ja Douén eläintarhoihin.

Korkeasaaren eläintarha on aloittanut Yleissuunnitelma 2012-2022 :n mukaisen suunnittelutyön ja hankesuunnitelmien laadinnan. Vuoden 2012 ohjelmassa on hankesuunnitelmien laadinta (1) Australian alueesta, (2) Suomen ja Pohjois-Euroopan alueesta, (3) informaatiojärjestelmistä, (4) puisto- ja viheraluesuunnittelusta ja (5) Etelä-Amerikkatalon perusparannuksesta.

Ranskalaiset Beauvalin ja Douén eläintarhat ovat Korkeasaaren eurooppalaisista yhteistyökumppaneista tärkeimmät ja tulevat osallistumaan Korkeasaaren hankesuunnitteluun kautena 2012-2014 (tarhasuunnittelun asiantuntijapalvelut, eläinohjelma, uhanalaisten lajien suojeluohjelmat, markkinointistrategia ja eläintarhojen uuden teknologian informaatiojärjestelmät).

Korkeasaaren ja ranskalaisten tarhojen yhteistyö toteutuu myös Euroopan eläintarha- ja akvaarioliiton (EAZA) neuvoston jäsenyyksien kautta, jossa kaikilla kolmella eläintarhalla on edustus. Johtokunnan ja Korkeasaaren yleissuunnittelussa mukana olevien avainhenkilöiden vierailu kevään 2012 aikana Ranskan tarhoissa auttaa asettamaan mainittujen Helsingin hankesuunnitelmien tavoitetason rakenteiden, rakennusten, eläintarhatilojen ja markkinoinnin osalta. Erityisesti Beauvalin laitos on panostanut puistojen ja viheralueiden toteutukseen, jonka käytännön ratkaisut ovat tärkeitä referenssejä Korkeasaaren puisto- ja vihersuunnitelman osalta.

Matkan yhteydessä Beauvalin ja Douén johtoryhmät ovat lupautuneet antamaan Helsingin delegaatiolle katsauksen molempien laitosten muutosprosessista perinteisestä eläintarhasta monipuoliseksi biopuistoksi. Sama päämäärä on kirjattu ohjaamaan myös Korkeasaaren kehittämistä kaudella 2012-2022. Johtokunnan jäsenten vierailu edesauttaa Korkeasaaren muutosprosessin strategian ja talouden perusteiden hallintaa Helsingin hallinnossa. Matkalle osallistuu myös Korkeasaaren henkilökuntaa sekä HKR:n Korkeasaaren suunnittelutyössä mukana olevat avainhenkilöt.

Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus ja päivärahakustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan Korkeasaaren eläintarhan käyttövaroista.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Jenni Ahtiainen, va. hallintopäällikkö, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Jukka Salo, eläintarhan johtaja, puhelin: 310 37870

jukka.salo(a)hel.fi

Liitteet

1

ZooJKVirkamatkan ohjelma.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginhallitus

 

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566