Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2012

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/4

 

16.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 8

Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2012 tulosbudjetin vahvistaminen

HEL 2012-001672 T 02 02 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti hyväksyä esityslistan liitteenä 1 olevan vuoden 2012 käyttötalousosan tulosbudjetin.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussihteeri, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Jukka Salo, eläintarhan johtaja, puhelin: 310 37870

jukka.salo(a)hel.fi

Jenni Ahtiainen, va. hallintopäällikkö, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

ZOOJK_Tulosbudjetti 2012.pdf

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee hyväksyä esityslistan liitteenä 1 olevan vuoden 2012 käyttötalousosan tulosbudjetin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus on antanut 28.11.2012 lauta- ja johtokunnille vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeet. Ohjeissa todetaan mm. seuraavaa:

”Toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Tulosbudjetti sisältää viraston tai laitoksen tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Suunnitelmia tarkistettaessa on varmistettava, että sitovat tulostavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Tulosbudjetit hyväksyy lauta- tai johtokunta. Tulosbudjetit on lähetettävä tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle.

Kaikkien virastojen ja liikelaitosten on laadittava vähintään talousarviokohtatasoinen budjetti. Talousarvion sitovuustasoja ei saa ylittää tulosbudjetissa. Tulosbudjeteissa on esitettävä määrärahoihin ja tuloarvioihin liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet. Tulosbudjetit laaditaan viraston tai laitoksen yksikköjaon mukaisesti siten, että yksikön päällikkö vastaa tulostavoitteiden saavuttamisesta ja tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä.

Tulosbudjetteja tarkistaessaan nettobudjetoidut yksiköt voivat ylittää talousarviossa hyväksytyt menot vain jos vastaava tuloylitys kertyy ulkoisista tuloista, jolloin yksikön toimintakate vastaa talousarvion sitovaa toimintakatetta.”

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussihteeri, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Jukka Salo, eläintarhan johtaja, puhelin: 310 37870

jukka.salo(a)hel.fi

Jenni Ahtiainen, va. hallintopäällikkö, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

ZOOJK_Tulosbudjetti 2012.pdf

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566