Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2012

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/5

 

16.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 9

Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2011 tilinpäätös

HEL 2012-001670 T 02 06 01 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti osaltaan hyväksyä Korkeasaaren eläintarhan tilinpäätöksen vuodelta 2011.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Jenni Ahtiainen, va. hallintopäällikkö, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Päivi Hinkkanen, taloussihteeri, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Jukka Salo, eläintarhan johtaja, puhelin: 310 37870

jukka.salo(a)hel.fi

Liitteet

1

Zoo_toimintakertomus 100212.pdf

2

ZOO_tuottavuuden toteutuminen ja siiheen viittaavat tekijät 100212.pdf

3

Korkeasaari Tp 2011 Selontekoasiakirjan ilmoituslomake.pdf

4

Sitovien tavoitteiden toteutumisen dokumentointi 12.pdf

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee osaltaan hyväksyä Korkeasaaren eläintarhan tilinpäätöksen vuodelta 2011.

Esittelijä

Eläintarhan vuoden 2011 määrärahojen ja tavoitteiden toteutumista koskevat raportit ja tunnusluvut ovat esityslistan liitteinä. Eläintarhan vuoden 2011 toimintaa raportoidaan liitteissä tulojen, menojen, toimintakatteen sekä irtaimen omaisuuden hankinnan toteutumisen osalta.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Jenni Ahtiainen, va. hallintopäällikkö, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Päivi Hinkkanen, taloussihteeri, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Jukka Salo, eläintarhan johtaja, puhelin: 310 37870

jukka.salo(a)hel.fi

Liitteet

1

Zoo_toimintakertomus 100212.pdf

2

ZOO_tuottavuuden toteutuminen ja siiheen viittaavat tekijät 100212.pdf

3

Korkeasaari Tp 2011 Selontekoasiakirjan ilmoituslomake.pdf

4

Sitovien tavoitteiden toteutumisen dokumentointi 12.pdf

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus

Tarkastusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566