Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2012

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/6

 

16.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 10

Korkeasaaren eläintarhan hallintopäällikön viran täyttäminen

HEL 2012-002131 T 01 01 01 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti ottaa Korkeasaaren eläintarhan hallintopäällikön virkaan ********** 1.3.2012 lukien toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen 4166,70 euron tehtäväkohtaisella palkalla sillä ehdolla, että johtajistokäsittelyssä 15.2.2012 on myönnetty hallintopäällikön viran täyttölupa.

Samalla eläintarhan johtokunta päätti, että ********** on esitettävä työterveyshuollon antama tai hyväksymä selvitys, jonka mukaan hänellä on terveydelliset edellytykset hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksi saannista lukien.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

 

Leena Mattheiszen, johtava työmarkkinalakimies, puhelin: 310 37963

leena.mattheiszen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

 

Henkilöstökeskus

 

Hallintokeskus

 

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee ottaa Korkeasaaren eläintarhan hallintopäällikön virkaan ********** 1.3.2012 lukien toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen 4166,70 euron tehtäväkohtaisella palkalla sillä ehdolla, että johtajistokäsittelyssä 15.2.2012 on myönnetty hallintopäällikön viran täyttölupa.

Samalla eläintarhan johtokunta päättänee, että ********** on esitettävä työterveyshuollon antama tai hyväksymä selvitys, jonka mukaan hänellä on terveydelliset edellytykset hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksi saannista lukien.

Esittelijä

Korkeasaaren eläintarhan hallintopäällikkö vastaa eläintarhan yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnosta. Hallintopäällikkö vastaa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon toimivuudesta ja kehittämisestä. Hallinto-päällikkö huolehtii myös eläintarhan oheispalveluista.  Hallintopäällikkö toimii hallintoyksikön esimiehenä, johtokunnan sihteerinä, johtoryhmän jäsenenä ja sijaistaa eläintarhan johtajaa intendentin estyneenä ollessa.

Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunnan ja eläintarhan johtosäännön 12 § mukaan johtokunnan päättämien yksiköiden johtajat valitsee johtokunta.

Virkojen ja tehtävien täyttämiseen tarvitaan kaupunginjohtajan täyttölupa, ellei virkaa tai tehtävää ole erikseen kaupunginjohtajan päätöksellä vapautettu täyttölupamenettelystä.  Hallintopäällikön viran täyttölupahakemusmenettelyn yhteydessä henkilöstökeskuksesta ilmoitettiin, että hallintopäällikön virkaa ei laiteta julkiseen hakuun, koska kaupunki on kunnallisen viranhaltijalain mukaan velvollinen tarjoamaan virkaa taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla kaupungin palveluksesta irtisanotulle viranhaltijalle. 

Virkojen täyttämisessä noudatetaan julkista hakumenettelyä. Viranhaltijalain 4 § 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan kuitenkin ottaa ilman julkista hakumenettelyä muun ohella silloin, kun kysymyksessä on taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen.

Palmian talous- ja hallintoyksikön organisaatiota muutettiin 1.4.2011 alkaen, jolloin ********** virka lakkautettiin ja ********** tehtävät jaettiin eri yksiköihin. Palmia tarjosi ********** muita tehtäviä talon sisältä, joita ********** ei kuitenkaan suostunut ottamaan vastaan. Myöskään uudelleensijoitusperiaatteiden mukainen uudelleensijoittaminen kaupungin muihin virastoihin ja liikelaitoksiin ei onnistunut. ********** irtisanottiin Palmian ********** virasta kunnallisen viranhaltijalain 37 §:n perusteella tehtävien uudelleenjärjestelyjen vuoksi 6.11.2011 lukien.

Kunnallisen viranhaltijalain 46 §:n mukaan, jos työnantaja on irtisanonut toistaiseksi otetun viranhaltijan 37 §:n mukaisilla taloudellisilla ja tuotannollisille perusteilla ja työnantaja tarvitsee yhdeksän kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä viranhaltijaa tehtäviltään samankaltaiseen toistaiseksi voimassa olevaan tai yli kuusi kuukautta kestävään virkasuhteeseen, työnantajan on tiedusteltava paikalliselta työvoimaviranomaiselta, onko irtisanottuja viranhaltijoita etsimässä tämän viranomaisen välityksellä työtä, ja myönteisessä tapauksessa tarjottava työtä ensisijaisesti irtisanotulle kelpoisuusvaatimukset täyttäville viranhaltijoille. ********** irtisanomisaika päättyi 5.11.2011 ja hän oli tämän jälkeen työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa.

Edellä mainittuun viitaten kaupunki on velvollinen tarjoamaan kunnallisen viranhaltijalain 46 §:n mukaisesti ********** avoinna olevaa Korkeasaaren hallintopäällikön vakinaista virkaa, jonka ********** on ilmoittanut olevansa valmis ottamaan vastaan 1.3.2012 lukien.

Eläintarhan johtokunta on 26.10.2006, 42 § vahvistanut viran pätevyysvaatimukset seuraavasti: virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä kokemus hallinto- ja taloustehtävissä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää vankkaa kokemusta julkishallinnosta ja henkilöstöasioiden hoitamisesta, pitkäjänteisyyttä ja hyviä yhteistyötaitoja.

Esittelijä toteaa, että virassa on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Päätös on ehdollinen kunnes selvitys on saatu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

 

Leena Mattheiszen, johtava työmarkkinalakimies, puhelin: 310 37963

leena.mattheiszen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

 

Henkilöstökeskus

 

Hallintokeskus

 

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566