Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2015

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/6

 

27.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 86

Heka Jätkäsaari Hampurinkuja 1 luonnospiirustusten hyväksyminen

HEL 2015-005995 T 10 06 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto Turtiainen Oy:n laatimat Heka Jätkäsaari Hampurinkuja 1 luonnospiirustukset.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Marko Haikarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32390

marko.haikarainen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Hankeselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Heka Jätkäsaari Hampurinkuja 1 rakennetaan Jätkäsaareen, tontille 20810/4, osoitteeseen Hampurinkuja 1. Kohteeseen tulee 70 vuokra-asuntoa (3734 asm2). Asuntojen keskipinta-ala on 53,3 asm2. Lisäksi kohteeseen tulee kehitysvammaisten asuntoryhmä, jossa on 20 vuokra-asuntoa (747,5 asm2) ja asuntoryhmän yhteistilat (307,5 asm2) sekä 67 htm2:n liiketila.

Asuntotuotantotoimikunta on 25.6.2014 valinnut kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:n.

Vuokra-asuntojen hankinta-arvoon on sisällytetty asemakaavamääräyksiin verrattuna kymmenen ylimääräistä autopaikkaa, hankintakustannuksiltaan yhteensä 554.000 euroa (148 e/asm2, sis. alv).

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2016 maaliskuussa.

Hankkeelle on haettu valtion korkotukilainavarausta.

Kohteen asuntojen keskimääräinen laskennallinen vuokra, ilman vuokrien tasausta, on korkotukilainoitettuna 12,75 e/m2/kk, kun hoitokuluina käytetään 7,00 e/m2/kk (sisältää tontinvuokran).

Kehitysvammaisille rakennettavien asuntojen keskimääräinen laskennallinen vuokra, ilman vuokrien tasausta, on korkotukilainoitettuna 13,95 e/m2/kk, jos investointiavustusta saadaan 40 % arvonlisäverottomasta hinnasta ja hoitokuluina käytetään 7,57 e/m2/kk (sisältää tontinvuokran).

Arkkitehti Ulla Saarinen esittelee luonnokset kokouksessa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Marko Haikarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32390

marko.haikarainen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Hankeselostus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

FI0680001262637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 32320

 

FI02012566