Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2015

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/9

 

27.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 89

Asuntotuotantotoimikunnalle osoitettu tietopyyntö

HEL 2015-005580 T 07 01 02

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti antaa seuraavan vastauksen ********** tietopyyntöön:

Olette tiedustelleet sitä, mikä on asuntotuotantotoimiston linjaus rakentamisen aikaisista palkkioista asuntotuotantotoimiston henkilökunnalle heidän toimiessaan rakentamisen aikaisen yhtiön hallituksessa, ja mikä on palkkion suuruus.

Vastauksena kysymykseenne asuntotuotantotoimikunta toteaa, että asuntotuotantotoimiston perustamat asunto-osakeyhtiöt ovat rakennusaikana kaupungin omistamia osakeyhtiöitä ja hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkio määräytyy kaupungin kokouspalkkioperiaatteiden mukaisesti. Helsingin kaupungin tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkio määräytyy Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 5.5.2010 § 2 tarkoitetun johtosääntöön perustuvan jaoston puheenjohtajan kokouspalkkion mukaan, ja se on tällä hetkellä 200 euroa kokoukselta. Palkkioiden määräytymisen on päättänyt Helsingin kaupunginhallitus 13.9.2004 § 1119. Palkkioiden määrän päättää lopullisesti yhtiön yhtiökokous eli tässä tapauksessa asunto-osakeyhtiön yhtiökokous. Yhtiökokous noudattaa kaupungin sanottuja päätöksiä.  Palkkion määräytyminen perustuu siis kaupunginhallituksen ja kyseisen yhtiön yhtiökokouksen päätöksiin. Asuntotuotantotoimisto ei osallistu päätöksentekoon eikä määritä palkkiota. Hallituksen kokousten tyypillinen määrä rakennusaikaisessa asunto-osakeyhtiössä on 1-2 kokousta vuodessa.

Kaupungin tytäryhteisön hallituksessa toimiminen ei lähtökohtaisesti kuulu kaupungin viranhaltijan eikä työntekijän tehtäviin. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, eivätkä kokoukset ole työaikaa. Tavanomaista on, että kaupungin viranhaltijat ja työtekijät osallistuvat hallinnonalansa tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyyn. Näiltä osin asuntotuotantotoimisto noudattaa henkilöstönsä osalta kaupungin määrittelemiä periaatteita ja käytäntöjä.

Otteen liitteenä Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntö 5.5.2010 ja kaupunginhallituksen päätös 13.9.2004 § 1119.

Palkkioiden kierrättäminen

Olette tiedustelleet sitä, ”miksi palkkioita kierrätetään asunto-osakeyhtiöiden kautta”.

Mikäli tarkoitatte sitä, että miksi kaupungin tytäryhteisön hallitustyöskentely ei kuulu kaupungin henkilöstön varsinaisiin virka- tai työtehtäviin ja miksi siitä siten maksetaan erillinen palkkio, asuntotuotantotoimikunta toteaa, että yhtiö on kaupunkiorganisaatiosta erillinen ja itsenäinen yhteisö, jonka toiminnasta vastuu kuuluu sen orgaaneille, kuten hallitukselle. Yhtiön hallituksen jäsenet vastaavat henkilökohtaisesti toiminnastaan yhtiön osakkaille ja yhtiölle. Kaupungin tytäryhteisön toimintaan osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Asuntotuotantotoimikunnan käsityksen mukaan vastaavaa periaatetta noudatetaan kansallisesti niin kuntasektorilla kuin myös ”valtion yhtiöissä”. Näin ollen kyseessä ei ole ”palkkion kierrättämisestä”, vaan tavanomaisesta ja yleisestä käytännöstä maksaa korvaus hallitustyöskentelystä kaupunkikonserniin kuuluvassa yhteisössä. Rakennusaikaiset asunto-osakeyhtiöiden kokouspalkkiot maksetaan siinä vaiheessa, kun asunto-osakeyhtiö valmistuu. Asuntotuotantotoimisto pyytää yhtiötä laskuttamaan palkkiot asuntotuotantotoimistolta, jotta ne eivät rasita yhtiötä.

Asunto Oy Helsingin Myllypoika

Olette pyytäneet Asunto Oy Helsingin Myllypojan yhtiökokouksen päätöksen, jossa palkkiosta on päätetty ja selvityksen siitä, kenelle palkkioita on maksettu eli ketkä on valittu yhtiön hallitukseen.

Otteen liitteenä Asunto Oy Helsingin Myllypojan yhtiökokouspöytäkirjat ja asuntotuotantotoimikunnan päätös, jossa yhtiön hallituksen jäsenet on nimetty.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Asuntotuotantotoimisto

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on toimittanut asuntotuotantotoimikunnalle tietopyynnön, joka koskee rakennusaikaisten asunto-osakeyhtiöiden hallitusten kokouspalkkioita. Kysymykset liittyvät palkkioiden määräytymiseen ja niitä koskeviin linjauksiin, laskutukseen ja niiden kustannusvaikutuksiin kohteiden hinnassa. Lisäksi hän on pyytänyt toimittamaan Asunto Oy Helsingin Myllypojan asiakirjat, joissa palkkioista on päätetty.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Oheismateriaali

1

Tietopyyntö

2

Khs 13.9.2004 § 1119

3

Palkkiosääntö, 5.5.2010 § 2

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Asuntotuotantotoimisto

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

FI0680001262637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 32320

 

FI02012566