Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2015

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/7

 

27.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 87

Asunto Oy Helsingin Rion luonnospiirustusten hyväksyminen

HEL 2015-005987 T 10 06 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päättää hyväksyä Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:n laatimat Asunto Oy Helsingin Rion luonnospiirustukset.

Lisäksi asuntotuotantotoimikunta päätti kehottaa Asuntotuotantotoimistoa tulevassa kokouksessa esittämään selvityksen siitä, miten tontinluovutuksen yhteydessä asetettu perheasuntojen osuutta koskeva ehto on otettu huomioon kohteen suunnittelussa ja miten se on toteutunut.

Käsittely

Turkka Louekari: Olen esittänyt Asunto Oy Helsingin Rion luonnospiirustusten palauttamista valmisteluun siten, että kohteen pinta-alasta noin 70 % olisi perheasuntoja. Esityksessä perheasuntoja on yli 83 % pinta-alasta. Toivon toimikunnalle parempia mahdollisuuksia vaikuttaa kohteiden keskeisiin ominaisuuksiin jo prosessien aikaisemmissa vaiheissa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Marko Haikarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32390

marko.haikarainen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Hankeselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää hyväksyä Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:n laatimat Asunto Oy Helsingin Rion luonnospiirustukset.

Esittelijän perustelut

Asunto Oy Helsingin Rio rakennetaan Jätkäsaareen, tontille 20810/1, osoitteeseen Rionkatu 14. Kohteeseen tulee 53 hitas-omistusasuntoa (3697 asm2). Asuntojen keskipinta-ala on 69,8 asm2.

Asuntotuotantotoimikunta on 25.6.2014 valinnut kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:n.

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi huhtikuussa 2016.

Arkkitehti Ulla Saarinen esittelee luonnokset kokouksessa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Marko Haikarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32390

marko.haikarainen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Hankeselostus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

FI0680001262637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 32320

 

FI02012566