Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2015

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/8

 

27.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 88

Asunto Oy Helsingin Pikkuvarpunen -nimisen yhtiön muuttaminen Asunto Oy Helsingin Bysa -nimiseksi yhtiöksi ja hallituksen nimeäminen

HEL 2015-006195 T 00 01 06

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti muuttaa Asunto Oy Helsingin Pikkuvarpunen –nimisen asunto-osakeyhtiön Asunto Oy Helsingin Bysa -nimiseksi yhtiöksi ja oikeuttaa asuntotuotantotoimiston myymään asuntojen hallintaan oikeuttavat osakkeet osakkeenostajille, edustamaan kaupunkia yhtiön rakennusaikaisissa yhtiökokouksissa ja tekemään rakennuttamissopimuksen yhtiön kanssa.

Lisäksi asuntotuotantotoimikunta päättää nimetä yhtiön hallituksen ja tilintarkastajat seuraavasti:

varsinaiset jäsenet: Markku Nyyssölä, Risto Mykkänen, Anneli Lehtonen

varajäsen: Pirjo Kuismin

sekä tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan myöhemmin nimeämät henkilöt.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Sisko Marjamaa, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32300

sisko.marjamaa(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on oikeuttanut toimiston hakemaan Asunto Oy Helsingin Pikkuvarpusen osalta hallintamuodon muutosta 5.2.2014. Perustettu asunto-osakeyhtiö voidaan näin ollen käyttää toiseen projektiin tekemällä yhtiöjärjestykseen tarvittavat muutokset.

Asunto Oy Helsingin Bysa rakennetaan Länsisatamaan tontille 20820/3, osoitteeseen Livornonkatu 12. Kohteessa on 67 hitas-omistusasuntoa (4720 asm2).

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Sisko Marjamaa, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32300

sisko.marjamaa(a)att.hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

FI0680001262637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 32320

 

FI02012566