Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2015

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/5

 

27.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 85

Heka Alppiharju Aleksis Kiven katu 40 peruskorjauksen luonnospiirustusten hyväksyminen

HEL 2015-005579 T 10 06 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy:n laatimat Heka Alppiharju Aleksis Kiven katu 40 peruskorjauksen luonnospiirustukset.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Hankeselostus

2

Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden parantamisesta aiheutuvat kustannukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde on valmistunut vuonna 1909 ja sijaitsee Alppiharjussa, tontilla 12362/40, osoitteessa Aleksis Kiven katu 40. Kohteessa on 45 vuokra-asuntoa (1702 asm2) ja liiketilaa 156,5 htm2. Alkuperäiset suunnitelmat on laatinut arkkitehti Vilho Penttilä.

Toimitusjohtaja on 4.7.2014 valinnut kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy:n.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on hyväksynyt päivitetyn hankesuunnitelman 28.4.2015. Luonnospiirustukset on laadittu hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti.

Korjaustyöt on suunniteltu aloitettavaksi keväällä 2016.  Asukkaat muuttavat korjaustöiden ajaksi sijaisasuntoihin.              

Peruskorjauksessa asuntojen, saunaosaston ja pesulan pintarakenteet, kalusteet ja varusteet uusitaan. Julkisivujen rappaukset uusitaan ja piha kunnostetaan. Vesi- ja viemäriverkostot kalusteineen uusitaan. Asuntojen painovoimainen ilmanvaihto säilytetään ja yhteistiloihin tulee tulo-poistoilmanvaihto lämmön talteenotolla. Sähkö- ja teletekniikka uusitaan kokonaisuudessaan.

Luonnoksista rakennusosa-arviomenettelyllä lasketut peruskorjauskustannukset ovat 6.762.000 euroa (3.638 e/htm2). Kustannukset ovat hyväksytyn hankesuunnitelman mukaiset (kustannustaso 2/2015, RI = 108,3).

Korjausaste on 84,6 %.

Kustannukset voidaan jakaa kahteen osaan seuraavasti:

-   normaalista ikääntymisestä ja käytöstä aiheutuvat kustannukset (2.857 e/htm2),

-   teknisen ja / tai toiminnallisen laatutason parantamisesta aiheutuvat kustannukset (782 e/htm2).

Energiatehokkuuden parantamiseen vaikuttavien toimenpiteiden osuus kustannuksista on 2,7 % (100 e/htm2).

Ennen korjauksia kohteen energialuokka on G ja laskennallinen energialuku 298 kwh/m2a. Korjausten jälkeen energialuokka on myös G, mutta laskennallinen energialuku 255 kwh/m2a.

Kustannukset sisältävät alv 24 %.

Rahoitussuunnitelma:

- yhtiön hankkima rahoitus

   878.980 e

- korkotukilaina

5.883.020 e

YHTEENSÄ

6.762.000 e

 

Kohteella on korkotukivaraus.

Peruskorjauksen vuokravaikutuksen pelkästään korjattavalle kiinteistölle kohdistettuna on arvioitu olevan 4,94 e/asm2/kk. Yhtiön ilmoittama vuokra korjauksen jälkeen, tasaus huomioon ottaen, on 13,40 e/asm2/kk. Nykyinen tasattu vuokra on 11,97 e/asm2/kk, johon sisältyvät hoitomenot 6,21 e/asm2/kk sisältäen tontinvuokran.

Arkkitehti Keijo Koskinen esittelee luonnokset kokouksessa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Hankeselostus

2

Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden parantamisesta aiheutuvat kustannukset

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

FI0680001262637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 32320

 

FI02012566