Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2015

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/12

 

27.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 90

Helsingin Asumisoikeus Oy Linnanpellon kokonaisurakkasopimuksen tekeminen

HEL 2015-001063 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston allekirjoittamaan Helsingin Asumisoikeus Oy Linnanpellon kokonaisurakkasopimuksen Rakennusliike Reponen Oy:n kanssa arvonlisäverolliseen hintaan 7.992.420 euroa.

Käsittely

Sisko Marjamaa: Esittelijä poisti asian listalta syystä, että hanke tullaan kilpailuttamaan.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asuntotuotantotoimisto käynnisti kohteen urakkahankinnan 2014, mutta keskeytti hankinnan, koska kilpailuun ilmoittautui vain yksi urakoitsija, Uudenmaan Mestarirakentajat Oy.  Asuntotuotantotoimisto kävi vuoden 2014 lopulla neuvotteluja kohteen toteutuksesta Uudenmaan Mestarirakentajat Oy:n kanssa ja neuvottelujen pohjalta urakoitsija antoi tarjouksen, jonka perusteella Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on tehnyt osapäätöksen pvm. 19.12.2014. Tarjouksen mukaan suunnitelmia tuli kehittää vakioratkaisuja käyttämällä. Asuntotuotantotoimikunta päätti urakoitsijavalinnasta 4.2.2015.

Uudenmaan Mestarirakentajat Oy on tarjouksen antamisen jälkeen ilmoittanut, että tarjoushinnassa on jäänyt huomioimatta osa projektipankissa olleista suunnitelmista. Asuntotuotantotoimisto on neuvotellut Uudenmaan Mestarirakentajat Oy:n kanssa muutoksista, joiden avulla olisi mahdollista päästä osapäätöksen mukaiseen hintaan. Osapäätöksen mukaiseen hintaan ei kuitenkaan ole päästy ja neuvottelut Uudenmaan Mestarirakentajat Oy:n kanssa ovat päättyneet.

Asuntotuotantotoimisto on neuvotellut kohteen toteuttamisesta Rakennusliike Reponen Oy:n kanssa ja neuvottelujen perusteella Rakennusliike Reponen Oy on antanut määrältään samanhintaisen tarjouksen, kun alkuperäisen urakoitsijan tarjous oli.

Rakennusliike Reponen Oy:n tarjouksen mukaan ARA:n osapäätöksen mukaiseen hintaan pääsemiseksi tulee mm. ulkoseinät muuttaa puuverhotuiksi sandwich-elementeiksi. Muutoksista aiheutuvat suunnittelukustannukset esitetään hyväksyttäväksi loppuhinnan yhteydessä.

Rakentaminen käynnistyy vuoden 2016 alussa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Päätöshistoria

Asuntotuotantotoimikunta 04.02.2015 § 12

HEL 2015-001063 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston allekirjoittamaan Helsingin Asumisoikeus Oy Linnanpellon kokonaisurakkasopimuksen Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:n kanssa käydyn neuvottelun perusteella arvonlisäverolliseen hintaan 7.992.420 euroa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

FI0680001262637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 32320

 

FI02012566