Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2015

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/3

 

29.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 61

Ilmoitusasiat

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen 7.4.2015 tekemän päätöksen, ettei se ota käsiteltäväkseen asuntotuotantotoimikunnan 1.4.2015 tekemiä päätöksiä.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Markku Nyyssölä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Markku Nyyssölä

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256.6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00380

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

http://www.att.hel.fi

+358 9 310 32337

 

F102012566