Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2015

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/10

 

29.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 68

Käytetyt urakkamuodot ATT:n tuotannossa

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi rakennuttamisjohtaja Risto Mykkäsen esityksen käytetyistä urakkamuodoista ATT:n tuotannossa.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Markku Nyyssölä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakennuttamisjohtaja Risto Mykkänen esittelee asian kokouksessa.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Markku Nyyssölä

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256.6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00380

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

http://www.att.hel.fi

+358 9 310 32337

 

F102012566