Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2015

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/7

 

29.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 65

Asunto Oy Helsingin Leonsatama -nimisen yhtiön hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2015-005073 T 00 00 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti nimetä Asunto Oy Helsingin Leonsatama -nimisen yhtiön hallitukseen Jari Kiesilän eronneen Elina Kotirannan tilalle.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Markku Nyyssölä

Lisätiedot

Markku Nyyssölä, vs. toimitusjohtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Jari Kiesilä

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Asuntotuotantotoimisto

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talouspäällikkö Elina Kotiranta on eronnut asuntotuotantotoimiston palveluksesta, joten  hänen tilalleen Asunto Oy Helsingin Leonsatama -nimisen yhtiön hallitukseen tulee nimetä uusi jäsen.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Markku Nyyssölä

Lisätiedot

Markku Nyyssölä, vs. toimitusjohtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Jari Kiesilä

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Asuntotuotantotoimisto

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566