Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2015

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/8

 

29.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 66

Heka Malmi Teerisuontie 27 rakennesuunnittelutarjoukset ja työn tilaaminen

HEL 2015-005158 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston tilaamaan Heka Malmi Teerisuontie 27 rakennesuunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Teknokolmio Oy:ltä arvonlisäverolliseen hintaan 127.742 euroa (23,00 e/htm2).

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Markku Nyyssölä

Lisätiedot

Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja RAK

2

Arviointitaulukko, RAK

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Helsingin 38. kaupunginosassa Helsingin Malmilla asuinkerrostalojen korttelialueella 38276 tontilla1, osoitteessa Teerisuontie 27 sekä asuinrakennusten korttelialueella 38276 tontilla 2, osoitteessa Huopanaulankatu 10.

Tontilla AK 38276/1 on rakennusoikeutta 5200 + m400+y150 kem2. Alustavassa tilaohjelmassa on 76 vuokra-asuntoa, yhteensä 4568 asm2 sekä 400 m2 päivittäistavaramyymälä sekä pihakannen alla sijaitseva (kylmä) autohalli n. 50 autolle. Autohallin arvioitu bruttoala on 1663 brm2. Kaavan mukaan rakennusten osien korkeudet ovat III, IV ja V.

Tontilla A 38276/2 on rakennusoikeutta 730 kem2. Alustavassa tilaohjelmassa on 12 vuokra-asuntoa, yhteensä 622 asm2. Kaavan mukaan rakennuksen korkeus on III.

Molemmat tontit on varattu valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon suunnittelua varten.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä tarjoukset pyydettiin seuraavilta:

-        Finnmap Consulting Oy (nyk. Sweco Rakennustekniikka Oy)

-        Teknokolmio Oy

-        Insinööritoimisto Jonecon Oy

-        Wise Group Finland Oy

-        Ramboll Finland Oy

Tarjoukset saatiin kaikilta muilta paitsi Ramboll Finland Oy:ltä.

Asuntotuotantotoimisto on avannut 22.4.2015 kohteesta saadut tarjoukset ja suorittanut toimistojen laatuarvioinnin toimitettujen tietojen perusteella. Arvioinnissa on pisteytetty tarjoajan toimintatavat ja -menetelmät, kohdereferenssit ja kohteen suunnittelutiimi.

Arvioinnin maksimipistemäärä oli 100, mikä jakautui painoarvojen suhteessa laatupisteisiin, painoarvolla 70 % ja hintapisteisiin, painoarvolla 30 %. Laatuarvosana laskettiin arvioitujen ominaisuuksien arvosanojen keskiarvona. Parhaan laatuarvosanan saavuttanut toimisto sai maksimi laatupisteet. Muiden tarjoajien laatupisteet määräytyivät suhteessa parhaaseen laatuarvosanaan.

Hinnaltaan halvin hyväksyttävissä oleva tarjous sai maksimi hintapisteet. Muiden tarjoajien hintapisteet määräytyivät siten, että kaksi kertaa halvin hinta antoi 0 hintapistettä ja väliarvot interpoloitiin.

Korkeimman tarjoushinnalla korjatun laatuarvosanan saavutti Teknokolmio Oy.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Markku Nyyssölä

Lisätiedot

Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja RAK

2

Arviointitaulukko, RAK

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566