Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2015

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/8

 

01.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 47

Heka Länsi-Pasila Palkkatilankatu 1-3 peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelutarjoukset ja työn tilaaminen

HEL 2015-002862 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston tilaamaan Heka Länsi-Pasila Palkkatilankatu 1-3 peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Arkkitehtitoimisto Esko Hyvärinen & Co Ky:ltä arvonlisäverolliseen hintaan 111.166 euroa (9,77 e/htm2).

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Arviointitaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin 17. kaupunginosassa, tonteilla 17064/3 ja 17064/4, osoitteessa Palkkatilankatu 1-3. Kohde on valmistunut v 1983. Asuinhuoneistoja on yhteensä 203 kpl. Autopaikat sijaitsevat Palkkatilantorin alapuolisessa monikerroksisessa pysäköintilaitoksessa.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä tarjoukset pyydettiin seuraavilta:

-        KVA Arkkitehdit Oy

-        Insinööritoimisto Tähtiranta Oy

-        Arkkitehtitoimisto Esko Hyvärinen & Co Ky

-        Leo Osara Oy

-        Arkkitehtitoimisto Erat Oy

-        Karves Suunnittelu Oy

Tarjous saatiin muilta paitsi Insinööritoimisto Tähtiranta Oy:ltä.

Asuntotuotantotoimisto on avannut 5.3.2015 kohteesta saadut tarjoukset ja suorittanut toimistojen laatuarvioinnin toimitettujen tietojen perusteella. Arvioinnissa on pisteytetty tarjoajan toimintatavat ja -menetelmät, kohdereferenssit ja kohteen suunnittelutiimi.

Arvioinnin maksimipistemäärä oli 100, mikä jakautui painoarvojen suhteessa laatupisteisiin, painoarvolla 80 % ja hintapisteisiin, painoarvolla 20 %. Laatuarvosana laskettiin arvioitujen ominaisuuksien arvosanojen keskiarvona. Parhaan laatuarvosanan saavuttanut toimisto sai maksimi laatupisteet. Muiden tarjoajien laatupisteet määräytyivät suhteessa parhaaseen laatuarvosanaan.

Hinnaltaan halvin hyväksyttävissä oleva tarjous sai maksimi hintapisteet. Muiden tarjoajien hintapisteet määräytyivät siten, että kaksi kertaa halvin hinta antoi 0 hintapistettä ja väliarvot interpoloitiin.

Korkeimman tarjoushinnalla korjatun laatuarvosanan saavutti arkkitehtisuunnittelusta Arkkitehtitoimisto Esko Hyvärinen & Co Ky.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Arviointitaulukko

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566