Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2015

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/17

 

01.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 56

Heka Jakomäki Jakomäentie 8 a b d rakennusurakan lisätyöt

HEL 2015-001902 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Jakomäki Jakomäentie 8 a b d kokonaisurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 300.000 euroa (alv 24 %).

Käsittely

Kauko Koskinen:
Kohteen lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 618.832, 25 eurolla, mikä on noin 5 % urakkahinnasta. Nyt ennakoidaan, että lisätöitä on vielä tilattava noin 500.000 eurolla. Tämä tarkoittaa, että lisä- ja muutostöiden kokonaissumma nousee noin 10 % urakkahinnasta.

Tähän mennessä tilatuista lisätöistä merkittävä osa johtuu siitä, että pääsuunnittelija ei ole riittävästi koordinoidut hankkeen suunnittelua ja toisaalta asuntotuotantotoimistossa ei ole tarkastettu suunnitelmien oikeellisuutta ja yhteensopivuutta.

En voi hyväksyä sitä, että asuntotuotantotoimikunta oikeuttaa toimiston tilaamaan 300.000 eurolla lisä- ja muutostöitä, joiden tarpeellisuutta ja oikeellisuutta ei toimikunnalle ole osoitettu ja joista ei ole urakoitsijan tarjoustakaan. En voi hyväksyä myöskään sitä, että asian käsittelyn yhteydessä uhataan töiden keskeytymisellä.

Hankkeen toteuttamisesta olisi tehtävä ulkopuolisen tahon puolueeton selvitys.

Todettakoon, että lisä- ja muutostyötarjouksia on tähän mennessä ollut käsittelyssä ainakin 175 kappaletta.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Jakomäessä tontilla 41201/4, osoitteessa Jakomäentie 8.

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.376.647 euroa. Urakkasopimus on allekirjoitettu 13.2.2014.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 618.832,35 eurolla. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 618.745,26 euroa. Tällä hetkellä listattujen, vielä tilaamatta olevien lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 65.565,47 euroa.

Peruskorjauksen loppuun saattamiseksi (talot b ja d) on vielä tarpeen tilata muutostöitä, joiden kustannusten kattohinnaksi toimisto on arvioinut 500.000 euroa. Arvio on laadittu valmistuneen talon a perusteella.

Lisätöiden suureen summaan ovat vaikuttaneet ennakoitua laajemmat työt mm. seuraavissa työvaiheissa: rakennusjätepitoisen maan poisajo- ja vastaanottomaksut, päätyräysteiden rakennemuutokset, ennakoitua laajemmat abestipurkutyöt, hissikuilujen perustusmuutostyöt, julkisivumuurausten tuenta sekä piha-alueen valaistukseen liittyvät muutostyöt.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566