Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2015

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/1

 

01.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 40

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla Asuntotuotantotoimikunta päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi Kauko Koskisen sekä varatarkastajaksi Turkka Louekarin.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla Asuntotuotantotoimikunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet      ja      sekä varatarkastajiksi jäsenet      ja      .

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256.6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00380

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

http://www.att.hel.fi

+358 9 310 32337

 

F102012566