Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2015

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/6

 

01.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 45

Helsingin Asumisoikeus Oy Virtarannan luonnospiirustusten hyväksyminen

HEL 2015-003790 T 10 06 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä Kirsti Sivèn & Asko Takala Arkkitehdit Oy:n laatimat Helsingin Asumisoikeus Oy Virtarannan luonnospiirustukset.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 31032363

kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Hankeselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Asumisoikeus Oy Virtaranta rakennetaan Myllypuroon, tontille 47291/4, osoitteeseen Virtarannankatu 3. Kohteeseen tulee 27 asumisoikeusasuntoa (2444,5 asm²). Asuntojen keskipinta-ala on 90,5 asm².

Asuntotuotantotoimikunta on 20.8.2014 valinnut kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi (suunnitteluryhmä) Kirsti Sivèn & Asko Takala Arkkitehdit Oy:n.

Hankkeella on valtion korkotukilainavaraus, joka on voimassa 31.5.2017 saakka.

E-lukutavoite on 125 kWhE ja E-luvun mukainen energiatehokkuusluokka on C.

Asuntojen keskimääräinen laskennallinen käyttövastike on korkotukilainoitettuna 9,61 e/asm2/kk, kun hoitokuluina käytetään 5,25 e/asm2/kk sisältäen tontinvuokran.

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi joulukuussa 2015.

Asuntotuotantotoimikunta päätti 4.2.2015 kokouksessa oikeuttaa asuntotuotantotoimiston hakemaan tontin hallintamuodon muutoksen asumisoikeuskohteesta ARA-vuokrakohteeksi yhdistettäväksi viereiseen Heka Myllypuro Virtarannankatu 5:een.

Arkkitehti Asko Takala esittelee luonnokset kokouksessa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 31032363

kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Hankeselostus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566