Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2015

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/16

 

01.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 55

Toimenpiteitä asuntomyynnin vauhdittamiseksi

HEL 2015-003834 T 10 07 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta oikeuttaa asuntotuotantotoimiston järjestämään asuntomyynnin edistämiseksi kampanjan ajalla 7.4.-30.6.2015 ja antamaan sen aikana kaupan tehneille ostajille yhtiövastikkeista hyvityksiä siten, että myyjä vastaa kaikista yhtiövastikkeista vuoden ajalta kaupanteosta. Lisäksi kyseisenä aikana tehdyissä kaupoissa kauppahinnalle annetaan maksuaikaa siten, että 50 % kauppahinnasta erääntyy maksettavaksi vuoden päästä. Toimenpiteet koskevat Asunto Oy Helsingin Corretto, Asunto Oy Helsingin Lallukankulma, Asunto Oy Helsingin Myllykallio, Asunto Oy Helsingin Myllypoika, Asunto Oy Helsingin Sinisimpukka ja Asunto Oy Helsingin Vuollejokisimpukka -nimisiä kohteita.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Sisko Marjamaa, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32300

sisko.marjamaa(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asuntotuotantotoimikunta käsitteli seminaarissaan 4.3.2015 mm. asuntomarkkinoiden heikkoa tilannetta ja sitä, miten se on heijastunut myös asuntotuotantotoimiston myytävän tuotannon tilanteeseen. Seminaarissa todettiin myös, että kaupungin omistustuotannon käynnissäpitäminen on ollut perusteltua kaupungin asuntopoliittisten tavoitteiden takia. Tällaisia tavoitteita ovat olleet mm. segregaation ehkäiseminen ja uusien alueiden käynnistäminen omistustuotannolla. Tavoitteena on ollut myös omistusasuntotuotannon ylläpitäminen erilaisissa suhdannetilanteissa.  Asuntotuotantotoimiston tonttitilanne on viime vuosina suosinut omistustuotannon rakennuttamista.

Asuntotuotantotoimistolla on tällä hetkellä myynnissä  kaikkiaan 79 valmista myymätöntä asuntoa. Myyntiajat ovat pitkiä, eikä tällä hetkellä ole näkyvissä mitään tekijää, mikä vaikuttaisi asuntokauppaa piristävästi.

Asuntomarkkinoilla useat tuottajat ovat joutuneet sellaiseen tilanteeseen, että ostajille on tarjottava rahallisia hyvityksiä jossakin muodossa kauppojen syntymiseksi. Tyypillinen hyvitys on vastikkeiden maksaminen tietyn ajan ostajan puolesta. Lisäksi asuntojen hintoja on laskettu ja asuntojen varustelutasoa nostettu ilman ostajalle aiheutuvia kustannuksia.

Asuntotuotantotoimisto on samassa tilanteessa muiden asuntotuottajien kanssa ja sen tulee voida reagoida taantumaan ja asuntokaupan hyytymiseen samoilla keinoilla kuin muutkin tuottajat. Myymätön asuntokanta aiheuttaa joka tapauksessa kuluja kaupungille mm. yhtiövastikkeiden muodossa. Luontevin tapa pisimpään myymättä olleiden 65 asunnon myynnin jouduttamiseksi onkin yhtiövastikkeiden suorittaminen ostajan puolesta tietyn ajan ja maksuajan antaminen osalle kauppahintaa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Sisko Marjamaa, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32300

sisko.marjamaa(a)att.hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566