Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2015

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/10

 

01.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 49

Kiinteistö Oy Puu-Myllypuron Yhteistilan kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen

HEL 2015-003575 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston allekirjoittamaan Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistilan kokonaisurakkasopimuksen Omera Oy:n kanssa arvonlisäverolliseen hintaan 1.295.105,60 euroa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Leena Kotkavuori, projektipäällikkö, puhelin: 310 32387

leena.kotkavuori(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila rakennetaan Myllypuroon, osoitteeseen Ryynimyllynkatu 1 (kortteli 45567-1).

Asemakaavan mukaan alueelle sijoittuvien AP-tonttien rakennuttajien ja vuokralaisten on suunniteltava ja toteutettava alueelle asuinpientalotontteja palveleva yhteiskäyttörakennus, jossa liiketilaa tulee olla vähintään 40 m2.

Kohteessa on liiketilaa 79 htm2 sekä kokoontumis- ja harrastetilaa 172,5 htm2 aputiloineen. Kohteen huoneistoala on 251,5 m2. Lisäksi rakennuksessa on teknisiä tiloja 15 m2.

Pihalla on erillinen piharakennus 17,5 m2, jossa sijaitsevat muuntamo, varasto ja kiinteistön jätehuone.

Asuntotuotantotoimikunta on 15.10.2014 hyväksynyt Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy:n laatimat luonnospiirustukset.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä pyydetyt urakkatarjoukset on avattu 13.3.2015.

Kokonaisurakasta tarjoukset pyydettiin seuraavilta:

-        Skanska Talonrakennus Oy

-        Omera Oy

-        MaxBuild Oy

Tarjous saatiin Skanska Talonrakennus Oy:ltä ja Omera Oy:ltä.

Kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjousten perusteella lasketut, hyväksyttäväksi esitettävät rakennuskustannukset ovat 1.610.274,00 euroa (6.403,00 e/htm2).

Urakkatarjousten perusteella lasketut rakennuskustannukset alittavat luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset kustannukset 5,84 % (1.710.158,00 euroa, kustannustaso 3/2014, RI = 108,3).

Kun rakennuskustannuksiin lisätään liittymismaksut 25.500,00 euroa (101 e/htm2) ja rakennusaikainen tontinvuokra 17 e/htm2, muodostuu hankinta-arvoksi 6.521 e/htm2.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi kesä-heinäkuussa 2015.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Leena Kotkavuori, projektipäällikkö, puhelin: 310 32387

leena.kotkavuori(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566