Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2015

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/11

 

01.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 50

Eräiden korkotukilainojen kilpailuttaminen

HEL 2015-003098 T 02 08 02 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä rahoituskilpailun tulokset tiedoksi ja esitti Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle ja Helsingin Asumisoikeus Oy:lle lainojen ottamista käydyn kilpailutuksen perusteella edullisimman tarjouksen antaneelta Handelsbankenilta.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Vertailumalli

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen antaneet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asuntotuotantotoimiston 6.3.2015 päättyneessä lainakilpailutuksessa korkotukilainatarjoukset pyydettiin seuraaville uudisvuokrakohteille:

Heka Myllypuro Ryynimyllynkatu 2

alustava hankinta-arvo

7.923.000 e

asuntoja

33 kpl

korkotukilainamäärä

7.526.850 e

omarahoitusosuus

   396.150 e

 

Heka Laajasalo Koirasaarentie 36

alustava hankinta-arvo

14.842.000 e

asuntoja

63 kpl

korkotukilainamäärä

14.099.900 e

omarahoitusosuus

     742.100 e

 

Heka Suutarila Tapulikaupungintie 32

alustava hankinta-arvo

7.973.000 e

asuntoja

38 kpl

korkotukilainamäärä

7.574.350 e

omarahoitusosuus

   398.650 e

 

Asuntotuotantotoimiston 6.3.2015 päättyneessä lainakilpailutuksessa korkotukilainatarjoukset pyydettiin seuraaville uudistuotannon asumisoikeuskohteille:

 

Helsingin Asumisoikeus Oy Ratasmylly

alustava hankinta-arvo

16.725.000 e

asuntoja

60 kpl

korkotukilainamäärä

14.216.250 e

omarahoitusosuus

  2.508.750 e

 

Helsingin Asumisoikeus Oy Tuulaakipuisto

alustava hankinta-arvo

12 233.000 e

asuntoja

40 kpl

korkotukilainamäärä

10.398.050 e

omarahoitusosuus

1.834.950 e

 

Helsingin Asumisoikeus Oy Palopostinpuisto

alustava hankinta-arvo

12 259.463 e

asuntoja

56 kpl

korkotukilainamäärä

10.420.550 e

omarahoitusosuus

1.838.913 e

 

Korkotukilainatarjoukset pyydettiin seuraavilta rahoituslaitoksilta: Kuntarahoitus Oyj, Danske Bank Oyj, Pohjola Pankki Oyj, Handelsbanken ja Nordea Pankki Oyj. Nordea Pankki Oyj ja Danske Bank Oyj eivät jättäneet lainatarjouksia.

Kilpailun tulos:

Handelsbankenin lainatarjous euribor 6 kk + marginaali 0,730 % - yksikköä oli kokonaisedullisin. Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjous oli euribor 6 kk + marginaali 0,790 % - yksikköä. Pohjola Pankki Oyj:n lainatarjous oli tarjouspyynnön vastainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Vertailumalli

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen antaneet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566