Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2015

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/13

 

01.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 52

Osallistuminen XXXVII valtakunnalliseen asunto- ja yhdyskuntapäivään

HEL 2015-003209 T 01 02 02 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti, että toimikunnan jäsenet, tai varsinaisen jäsenen estyneenä ollessa hänen varajäsenensä, voivat osallistua XXXVII valtakunnalliseen asunto- ja yhdyskuntapäivään 21.5.2015 Helsingissä, ja että päivästä aiheutuvat kustannukset maksetaan asuntotuotantotoimiston koulutukseen varatuista määrärahoista.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Sirpa Sekki, toimistosihteeri, puhelin: 310 32326

sirpa.sekki(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Ohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

SFHP ry järjestää XXXVII valtakunnallisen asunto- ja yhdyskuntapäivän torstaina 21.5.2015 Helsingin yliopiston salissa 13.

Osallistumismaksu on 295 euroa, joka sisältää alv:n, ohjelman ja tarjoilut.

Ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 5.5.2015 Ulla Kauppiselle puh. 310 32316 tai sähköpostilla ulla.kauppinen@att.hel.fi. Ilmoittautuneille ei lähetetä erillistä vahvistusta.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Sirpa Sekki, toimistosihteeri, puhelin: 310 32326

sirpa.sekki(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Ohjelma

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566