Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/14

 

15.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 134

Kokouksessa esille tulevat muut asiat

Päätös

Kokouksessa ei  tullut esille muita asioita.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Käsitellään kokouksessa esille tulevat muut asiat.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256.6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00380

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

http://www.att.hel.fi

+358 9 310 32337

 

F102012566