Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/12

 

15.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 132

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö / Huopalahdentie 5 LVIA-urakan lisätyöt

HEL 2014-002243 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston tilaamaan Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö / Huopalahdentie 5 LVIA-urakan lisätöitä Amplit Oy:ltä hintaan 7.081,62 euroa (alv 24 %).

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307

klaus.hamstrom(a)att.hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimisto

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Munkkiniemessä (t. 30053/5), osoitteessa Huopalahdentie 5. Urakkasopimus on laadittu 5.2.2013.

LVIA-urakoitsija on Amplit Oy ja LVIA-urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 1.186.680 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 59.334,00 eurolla. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 57.825,61 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 7.081,62 euroa. Lisäkustannuksia ovat aiheuttaneet CD-talon kerrosten kanavamuutokset ym. rakennustekniset työt.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307

klaus.hamstrom(a)att.hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimisto

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566