Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/4

 

15.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 124

Kiinteistö Oy Puu-Myllypuron yhteistilan luonnospiirustusten hyväksyminen

HEL 2014-011705 T 10 06 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä Kiinteistö Oy Puu-Myllypuron yhteistilan Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy:n laatimat luonnospiirustukset.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307

klaus.hamstrom(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Yleisselostus

2

Julkisivu, leikkaukset, pohjakaavio ja asemapiirros

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimisto

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Puu-Myllypuron yhteistila rakennetaan Myllypuroon, tontille 45567/1, osoitteeseen Ryynimyllynkatu 1.

Asemakaavan muutoksen nro 11425 alueelle sijoittuvien AP-tonttien rakennuttajien ja vuokralaisten on suunniteltava ja toteutettava AH-1-tontille 45567/1 alueen asuinpientalotontteja palveleva yhteiskäyttörakennus, jossa liiketilaa tulee olla vähintään 40 m2. Kohteeseen rakennetaan kerhotilaa 166,5 m2 ja liiketilaa 77 m2, hyötyala on yhteensä 267,5 m2.

Asuntotuotantotoimisto on pyytänyt Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy:ltä hankesuunnitelman kohteesta  ja sen jälkeen tarjouksen varsinaisen arkkitehtisuunnitelman tekemiseksi hankesuunnitelman pohjalta. Arkkitehtitoimisto antoi tarjouksen kohteen arkkitehtisuunnittelusta hintaan 29.000 euroa + alv 24 %, jonka perusteella työ tilattiin Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy:ltä.

Rakennusosa-arviomenettelyllä luonnoksista lasketut rakennuskustannukset ovat 1.707.000 euroa (6.381 e/hym2), kustannustaso 8/2014, RI = 108,1. Hankinta-arvoksi muodostuu 1,732 milj. euroa.

Kustannukset sisältävät alv 24 %.

Asemakaavan mukaan AH-tontin 45567/1 toteuttamiskustannuksiin osallistuvien AP-tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus on 39 000 k-m2. Uusien maanvuokrasopimusten mukaan myös kaava-alueen länsipuolen AP-tontit osallistuisivat AH-tontin 45567/1 kustannuksiin, jolloin tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus on 54 500 k-m2. Kustannusarvion mukaan yhteistilarakennuksen liittymismaksuksi muodostuu tällöin noin 31,8 e/k-m2.

Energialuku on C.

Arkkitehti Jesse Anttila esittelee luonnokset kokouksessa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307

klaus.hamstrom(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Yleisselostus

2

Julkisivu, leikkaukset, pohjakaavio ja asemapiirros

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimisto

Muutoksenhakukielto, valmistelu

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566