Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/15

 

15.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 135

Seuraava kokous

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti perua 29.10.2014 kokouksen ja pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona 19.11.2014 klo 16.00 Kaupungintalolla aulakabinetti 4.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256.6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00380

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

http://www.att.hel.fi

+358 9 310 32337

 

F102012566