Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/7

 

15.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 127

Asunto Oy Helsingin Luutnantin ja Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman kokonaissuunnittelun tarjoukset (suunnitteluryhmä) ja työn tilaaminen

HEL 2014-011458 T 02 08 03 00

Päätös

Merkittiin tiedoksi, että esittelijä muutti esitystään siten, että kysymys on kohteen kokonaissuunnittelusta, ei yksin arkkitehtisuunnittelusta.

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston tilaamaan Asunto Oy Helsingin Luutnantin ja Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman kokonaissuunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Arkkitehtitoimisto HMV Oy:ltä arvonlisäverolliseen hintaan 913.464,00 euroa (108,00 e/htm2).

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Arviointitaulukko

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa asuntotuotantotoimiston tilaamaan Asunto Oy Helsingin Luutnantin ja Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman arkkitehtisuunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Arkkitehtitoimisto HMV Oy:ltä arvonlisäverolliseen hintaan 913.464,00 euroa (108,00 e/htm2).

Esittelijän perustelut

Kohteet sijaitsevat Helsingin kaupungin 33. kaupunginosassa (Kaarela) korttelissa 33254, Luutnantinpolun varressa. Rakennukset ovat 3-4 -kerroksisia ja kaavan sallima kerrosala rakennuksille on yhteensä 9950 kem2. Tontin lohkominen tehdään suunnittelutyön aikana. Korttelin autopaikat sijaitsevat parkkihallissa, joiden rakentaminen toteutetaan osana Helsingin Asumisoikeus Oy /Luutnantinpolun rakennushanketta.

Tontti on varattu asuntotuotantotoimikunnalle välimuodon asuntotuotannon (hitas-omistusasunnot tai asumisoikeusasunnot) suunnittelua ja rakentamista varten.

Suunnittelijat valitaan ryhmänä, jossa arkkitehti toimii pääsuunnittelijana ja vastaa kohteen suunnittelun kokonaisuudesta sekä siitä, että suunnitelmat täyttävät niille asetetut vaatimukset. Muiden alojen suunnittelijat ovat arkkitehdin alikonsultteja ja sopimus allekirjoitetaan arkkitehtitoimiston kanssa. Suunnittelutyö tehdään tietomallinnuspohjaisesti.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä tarjoukset pyydettiin seuraavilta:

-        L Arkkitehdit Oy

-        Arkkitehtiryhmä A6 Oy

-        Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy

-        Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy

-        Arkkitehtitoimisto HMV Oy

Tarjoukset saatiin kaikilta muilta paitsi Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy:ltä.

Asuntotuotantotoimisto on avannut 19.9.2014 kohteesta saadut tarjoukset ja suorittanut toimistojen laatuarvioinnin toimitettujen tietojen perusteella. Arvioinnissa on pisteytetty tarjoajan toimintatavat ja -menetelmät, kohdereferenssit ja kohteen suunnittelutiimi.

Arvioinnin maksimipistemäärä oli 100, mikä jakautui painoarvojen suhteessa laatupisteisiin, painoarvolla 70 % ja hintapisteisiin, painoarvolla 30 %. Laatuarvosana laskettiin arvioitujen ominaisuuksien arvosanojen keskiarvona. Parhaan laatuarvosanan saavuttanut toimisto sai maksimi laatupisteet. Muiden tarjoajien laatupisteet määräytyivät suhteessa parhaaseen laatuarvosanaan.

Hinnaltaan halvin hyväksyttävissä oleva tarjous sai maksimi hintapisteet. Muiden tarjoajien hintapisteet määräytyivät siten, että kaksi kertaa halvin hinta antoi 0 hintapistettä ja väliarvot interpoloitiin.

Korkeimman tarjoushinnalla korjatun laatuarvosanan saavutti Arkkitehtitoimisto HMV Oy.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Arviointitaulukko

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566