Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/6

 

15.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 126

Asunto Oy Helsingin Bysan ja Helsingin Asumisoikeus Oy/ Sandiksen luonnospiirustusten hyväksyminen

HEL 2014-011689 T 10 06 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto JKMM Oy:n laatimat Asunto Oy Helsingin Bysan ja Helsingin Asumisoikeus Oy/ Sandiksen luonnospiirustukset.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Hankeselostus, Bysa

2

Hankeselostus, Sandis

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimisto

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asunto Oy Helsingin Bysa rakennetaan kortteliin 20820, tontille 3, osoitteeseen Livornonkuja. Kohteessa tulee 67 Hitas-asuntoa (4720 asm²) ja liiketilaa 70 htm2. Asuntojen keskipinta-ala on 70,4 asm².

Asuntotuotantotoimikunta on 30.4.2014 valinnut kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto JKMM Oy:n.

Luonnoksista lasketut rakennuskustannukset sekä hankinta-arvo esitellään kokouksessa.

Kohteen energialuku on 115 kWhE/m2 ja E-luvun mukainen energiatehokkuusluokka on C. (Energiatehokkuusluokka ennen 1.7.2012 muuttuneiden määräysten mukaan on A).

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Sandis rakennetaan kortteliin 20820, tontille 4, osoitteeseen Jätkäsaarenkuja. Kohteessa tulee 76 asumisoikeusasuntoa (4.659 asm²) ja liiketilaa 70 htm2. Asuntojen keskipinta-ala on 61,3 asm².

Asuntotuotantotoimikunta on 30.4.2014 valinnut kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto JKMM Oy:n.

Hankkeen energialuku on 115 kWhE/m2 ja E-luvun mukainen energiatehokkuusluokka on C. (Energiatehokkuusluokka ennen 1.7.2012 muuttuneiden määräysten mukaan on A).

Kohteelle haetaan valtion korkotukilainavaraus.

Asuntojen keskimääräinen laskennallinen käyttövastike on korkotukilainoitettuna 11,44 e/asm2/kk, kun hoitokuluina käytetään 5,65 e/asm2/kk sisältäen tontinvuokran. Luonnoksista lasketut rakennuskustannukset sekä hankinta-arvo esitellään kokouksessa.

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi elokuussa 2015.

Arkkitehti Samuli Miettinen esittelee luonnokset kokouksessa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Hankeselostus, Bysa

2

Hankeselostus, Sandis

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimisto

Muutoksenhakukielto, valmistelu

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566