Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/8

 

15.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 128

Heka Lassila Lassinlaakson LVIA-suunnittelutarjoukset ja työn tilaaminen

HEL 2014-011882 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston tilaamaan Heka Lassila Lassinlaakson LVIA-suunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Suomen Talokeskus Oy:ltä arvonlisäverolliseen hintaan 101.804,00 euroa (6,57 e/asm2).

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja LVIA

2

Arviointitaulukko LVIA

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

 

Heka Lassila Lassinlaakso sijaitsee Helsingin kaupungin 29. kaupun-ginosassa, tonteilla 29164/1, 29165/1 ja 29167/2, osoitteissa Vaakatie 6, 10 ja 11 sekä Kaupinmäenpolku 14, 00440 Helsinki. Rakennusvuosi on 1975.

Kohteessa on kolmetoista 4-kerroksista asuinkerrostaloa (asuntoja 247 kpl) sekä purettava myymälärakennus.

Lisäksi alueella on päiväkoti, joka on rajattu peruskorjauksen ulkopuolelle.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä tarjoukset pyydettiin seuraavilta:

-        Insinööri Studio Oy

-        Helsingin Kartech Oy

-        Granlund Riihimäki Oy

-        Suomen Talokeskus Oy

-        Finnmap Consulting Oy

-        Hepacon Oy

Tarjoukset saatiin kaikilta pyydetyiltä.

Asuntotuotantotoimisto on avannut 29.9.2014 kohteesta saadut tarjoukset ja suorittanut toimistojen laatuarvioinnin toimitettujen tietojen perusteella. Arvioinnissa on pisteytetty tarjoajan toimintatavat ja -menetelmät, kohdereferenssit ja kohteen suunnittelutiimi.

Arvioinnin maksimipistemäärä oli 100, mikä jakautui painoarvojen suhteessa laatupisteisiin, painoarvolla 80 % ja hintapisteisiin, painoarvolla 20 %. Laatuarvosana laskettiin arvioitujen ominaisuuksien arvosanojen keskiarvona. Parhaan laatuarvosanan saavuttanut toimisto sai maksimi laatupisteet. Muiden tarjoajien laatupisteet määräytyivät suhteessa parhaaseen laatuarvosanaan.

Hinnaltaan halvin hyväksyttävissä oleva tarjous sai maksimi hintapisteet. Muiden tarjoajien hintapisteet määräytyivät siten, että kaksi kertaa halvin hinta antoi 0 hintapistettä ja väliarvot interpoloitiin.

Korkeimman tarjoushinnalla korjatun laatuarvosanan saavutti Suomen Talokeskus Oy.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja LVIA

2

Arviointitaulukko LVIA

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566