Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/5

 

15.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 125

Asunto Oy Helsingin Sinikuusaman luonnospiirustusten hyväksyminen

HEL 2014-011512 T 10 06 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto Sigge Oy:n laatimat Asunto Oy Helsingin Sinikuusaman luonnospiirustukset.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Hankeselostus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimisto

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asunto Oy Helsingin Sinikuusama rakennetaan Haagaan, tontille 29129/7. Kohteessa on 48 hitas-omistusasuntoa (3414 asm²). Asuntojen keskipinta-ala on 71,1 asm².

Asuntotuotantotoimikunta on 30.9.2009 valinnut kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto Sigge Oy:n. Toimiston pyynnöstä kohteelle on rakentamistaloudellisuuden parantamiseksi haettu lisää rakennusoikeutta kaavamuutoksella. Kaavamuutoksella on rakennusoikeuden määrä nostettu 3000 kem2:stä 4035 kem2:iin. Uusi asemakaava on lainvoimainen.

Kohteen rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2015 alussa.

Luonnoksista lasketut rakennuskustannukset ja hankinta-arvo esitellään kokouksessa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Hankeselostus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimisto

Muutoksenhakukielto, valmistelu

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566