Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/11

 

15.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 131

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Henrik Lättiläisen katu 8 LVIA-urakan lisätyöt

HEL 2013-015754 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Helsingin Asumisoikeus Oy/ Henrik Lättiläisen katu 8 LVIA-urakan lisätöitä Haveputki Oy:ltä hintaan 9.327,57 euroa (alv 24 %).

Lisäksi asuntotuotantotoimikunta päättää myöntää toimitusjohtajalle 100.000 euron lisävaltuuden lisätöiden tilaamiseen Have Putki Oy:ltä ja 100.000 euron lisävaltuuden lisätöiden tilaamiseen Rakennustoimisto V. O. Mattila Oy:ltä sellaisiin töihin, joita joudutaan tekemään Putki Kitti Oy:n takuuajanvelvoitteisiin kuuluvina ja joiden tekemisestä tämä kieltäytyy.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307

klaus.hamstrom(a)att.hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimisto

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Viikinmäessä (t. 36110/13), osoitteessa Henrik Lättiläisen katu 8.

Kohteen LVIA-urakoitsija on Haveputki Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 705.808 euroa.

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Henrik Lättiläisenkatu 8:n alkuperäisen LVI-urakoitsijan urakkasopimus Putki Kitti Oy:n kanssa jouduttiin purkamaan ja tekemään jäljellä olevista töistä urakkasopimus Haveputki  Oy:n kanssa.

Asumisaikana on ilmennyt mm. lattialämmityksessä toimimattomuutta (työn suoritti Putki Kitti Oy). Mikäli Putki Kitti Oy kieltäytyy korjaustöiden tekemiseltä, ne tulisi tilata Have Putki Oy:ltä ja tarvittavat rakennustekniset työt Rakennustoimisto V. O. Mattila Oy:ltä ja esittää syntyneistä kustannuksista vaatimus Putki Kitti Oy:lle.

Toimitusjohtajan tilausvaltuudet nykyisen LVI-urakoitsijan Have Putki Oy:n osalta on käytetty, joten toimitusjohtajalle tulisi myöntää 100.000 euron lisävaltuus lisätöiden tilaamiseen Have Putki Oy:ltä ja 100.000 euron lisävaltuus lisätöiden tilaamiseen Rakennustoimisto V. O. Mattila Oy:ltä sellaisia töitä varten, joita joudutaan tekemään Putki Kitti Oy:n takuuajanvelvoitteisiin kuuluvina ja joiden tekemisestä tämä kieltäytyy.

Asuntotuotantotoimikunta on 18.12.2013 myöntänyt kohteen LVIA-urakan lisätöihin 122.224,87 euroa. Näiden lisätöiden tilauksen jälkeen kohteessa on jouduttu teettämään vielä seuraavia lisätöitä:

-        kph- ja wc-tilojen lattialämmityksen korjaus asunnoissa 14 ja 32 sekä kiertojen huuhtelu ja puhdistus kuudessa asunnossa

-        Putki-Kitti Oy:n LVI-asennustöiden korjauksia

-        vastaanottojen jälkeisiä urakkaan kuulumattomia korjauksia lämmitysverkostoissa

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307

klaus.hamstrom(a)att.hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimisto

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566