Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2014

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/9

 

17.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 118

Heka Lassila Laurinniityntie 14 urakkatarjousten hylkääminen

HEL 2014-010626 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hylätä Heka Lassila Laurinniityntie 14 urakkatarjoukset liian kalliina.

Samalla asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa asuntotuotantotoimiston tarvittaessa tekemään hintaa alentavia muutoksia suunnitelmiin sekä käyttämään tarvittaessa neuvottelumenettelyä tai suorahankintamenettelyä urakoitsijan valintaa valmisteltaessa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Urakkatarjousvertailu

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Heka Lassila Laurinniityntie 14  rakennetaan Pohjois-Haagaan, tontille 29199/4, Laurinniityntie 14. Kohteeseen tulee  26 vuokra-asuntoa, joista yksi on sosiaaliviraston 205 m2 perhekoti  (2297,5 asm²). Asuntojen keskipinta-ala on 88,0 asm² (keskipinta-ala ilman perhekotia on 83,7 m2).

Asuntotuotantotoimikunta on 16.10.2013 hyväksynyt Teema-Arkkitehdit Oy:n laatimat Heka Lassila Laurinniityntie 14 luonnospiirustukset.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä pyydetyt urakkatarjoukset on avattu 29.8.2014.

Rakennusurakasta tarjoukset pyydettiin seuraavilta:

-        Rakennuspetäjä Oy

-        Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy

-        Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy

-        Skanska Talonrakennus Oy

Tarjous saatiin vain Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy:ltä

Tarjouksen perusteella lasketut rakennuskustannukset ovat 3 800 e/asm2. Urakkatarjouksen perusteella lasketut rakennuskustannukset ylittävät luonnoksista lasketut ja rakennuskustannusindeksillä 108,1 (7/14; 2010 = 100) korjatut rakennusosa-arviomenettelyn mukaiset kustannukset 12,1 % (409 e/asm2).

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Ylitys johtuu kilpailun epäonnistumisesta.

Urakkakilpailun tulos tulisi hylätä liian kalliina.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Urakkatarjousvertailu

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566