Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2014

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/6

 

17.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 115

Heka Käpylä Mäkelänkatu 86-89 (Käärmetalo) vaiheiden 1 ja 2 arkkitehti-, rakenne- ja LVIA-suunnittelutarjoukset ja töiden tilaaminen

HEL 2014-010381 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston tilaamaan Heka Käpylä Mäkelänkatu 86-89 (Käärmetalo) 1. ja 2. vaiheiden

-        arkkitehtisuunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:ltä arvonlisäverolliseen hintaan 180.544 euroa (18,89 e/asm²),

-        rakennesuunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Huura Oy:ltä arvonlisäverolliseen hintaan 106.658 euroa (11,16 e/asm²) ja

-        LVIA-suunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy:ltä arvonlisäverolliseen hintaan 155.310 euroa (16,25 e/asm²).

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirjat

2

Arviointitaulukko, ARK

3

Arviointitaulukko, RAK

4

Arviointitaulukko,  LVIA

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin  91. kaupunginosassa (Käpylä), tontilla 25857/1.

Hanke käsittää vuosina 1950-1951 valmistuneen ja rakennussuojellun vuokratalokohteen perusparannuksen. Kohde sisältää kaksi kappaletta 4- kerroksista täyskellarillista asuinkerrostaloa.

Asuntoja on 189 kpl, huoneistoala 9 412 asm2. Liiketiloja 1 kpl, huoneistoala 145 htm2.  

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä tarjoukset pyydettiin seuraavilta:

Arkkitehtisuunnittelu:

-        Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy

-        Arkkitehtitoimisto Markus Lindroos Ky ja Lohman Arkkitehdit Oy

-        Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

-        Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy

-        L Arkkitehdit Oy

Tarjoukset saatiin kaikilta pyydetyiltä toimistoilta.

Rakennesuunnittelu:

-        Wise Group Finland Oy

-        Vahanen Oy

-        Huura Oy

-        Finnmap Consulting Oy

Tarjoukset saatiin kaikilta pyydetyiltä toimistoilta.

LVIA-suunnittelu:

-        LVI-Insinööritoimisto Vahvacon Oy

-        Helsingin Kartech Oy

-        Vahanen Instakon Oy

-        Ramboll Finland Oy

-        Hepacon Oy

-        Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy

-        FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy

-        FCM Oy Insinööritoimisto Reijo Patronen

Tarjoukset saatiin muilta paitsi Ramboll Finland Oy ei vastannut.

Asuntotuotantotoimisto on avannut 22.8.2014 kohteesta saadut tarjoukset ja suorittanut toimistojen laatuarvioinnin toimitettujen tietojen perusteella. Arvioinnissa on pisteytetty tarjoajan toimintatavat ja -menetelmät, kohdereferenssit ja kohteen suunnittelutiimi.

Arvioinnin maksimipistemäärä oli 100, mikä jakautui painoarvojen suhteessa laatupisteisiin, painoarvolla 80 % ja hintapisteisiin, painoarvolla 20 %. Laatuarvosana laskettiin arvioitujen ominaisuuksien arvosanojen keskiarvona. Parhaan laatuarvosanan saavuttanut toimisto sai maksimi laatupisteet. Muiden tarjoajien laatupisteet määräytyivät suhteessa parhaaseen laatuarvosanaan.

Hinnaltaan halvin hyväksyttävissä oleva tarjous sai maksimi hintapisteet. Muiden tarjoajien hintapisteet määräytyivät siten, että kaksi kertaa halvin hinta antoi 0 hintapistettä ja väliarvot interpoloitiin.

Korkeimman tarjoushinnalla korjatun laatuarvosanan saavutti  arkkitehtisuunnittelusta Kati Salonen ja Mona Schalin Oy, rakennesuunnittelusta Huura Oy ja LVIA-suunnittelusta Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirjat

2

Arviointitaulukko, ARK

3

Arviointitaulukko, RAK

4

Arviointitaulukko,  LVIA

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566