Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2014

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/5

 

17.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 114

Asuntotuotantotoimikunnan laivaseminaari ja virkamatka Ruotsiin 9.-10.10.2014

HEL 2014-011131 T 01 02 02 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimikunnan varsinaiset jäsenet ja varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä hänen varajäsenensä tekemään virkamatkan laivaseminaarina Ruotsiin Tukholmaan 9. – 10.10.2014.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupunginjohtajan virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina. Korvausten maksamista harkittaessa otetaan huomioon virkamatkaesityksessä ilmoitetut kustannukset. Matkan kokonaiskustannukset noin 12.700 euroa (20 henkeä).

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä hallintokeskukselle matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskun tekemisestä vastaa matkalle osallistunut. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti todettiin, että virkamatkasta aiheutuneet kustannukset maksetaan Asuntotuotantotoimiston talousarvion varoista.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Ifa Kytösaho, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 32293

ifa.kytosaho(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimisto

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa asuntotuotantotoimikunnan varsinaiset jäsenet ja varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä hänen varajäsenensä tekemään virkamatkan laivaseminaarina Ruotsiin Tukholmaan 9. – 10.10.2014.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupunginjohtajan virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina. Korvausten maksamista harkittaessa otetaan huomioon virkamatkaesityksessä ilmoitetut kustannukset. Matkan kokonaiskustannukset noin 12.700 euroa (20 henkeä).

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä hallintokeskukselle matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskun tekemisestä vastaa matkalle osallistunut. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset maksetaan kaupunginhallituksen talousarvion varoista.

Esittelijän perustelut

Virkamatkan tarkoituksena on perehtyä ruotsalaiseen asuntorakentamiseen erityisesti energiatehokkuuden ja kohtuuhintaisuuden näkökulmista. Matkalla tutustutaan mm. Hammarby Sjöstad:in sekä Tukholman uusiin asuntorakentamiskohteisiin mm. Skagerhuset, Telefonplan ja Annedalen. Lisäksi tutustutaan kohtuuhintaiseen Kombohus-tyyppikerrostaloon.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Ifa Kytösaho, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 32293

ifa.kytosaho(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimisto

Muutoksenhakukielto, valmistelu

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566