Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2014

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/10

 

17.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 119

Kokouksessa esille tulevat muut mahdolliset asiat

Päätös

Merkittiin tiedoksi, että pöytäkirjojen sähköiseen allekirjoitukseen siirrytään 6.10.2014 lukien.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256.6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00380

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

http://www.att.hel.fi

+358 9 310 32337

 

F102012566