Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2014

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/8

 

17.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 117

Heka Jakomäki Jakomäentie 6 a b ja Heka Jakomäki Jakomäentie 6 c d urakkatarjoukset ja urakkasopimusten tekeminen

HEL 2014-010425 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston allekirjoittamaan Heka Jakomäki Jakomäentie 6 a b ja Heka Jakomäki Jakomäentie 6 c d urakkasopimukset Rakennusyhtiö Hartelan kanssa arvonlisäverolliseen kokonaishintaan 50.419.640,00 euroa, kuitenkin enintään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymin urakkahinnoin.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Urakkatarjousvertailu

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Heka Jakomäki Jakomäentie 6 a b rakennetaan Jakomäkeen, osoitteeseen Jakomäentie 4 (t. 41200/24). Kohteessa on 207 asuntoa (13211 asm2).

Asuntotuotantotoimikunta on 19.12.2012 hyväksynyt Arkkitehtitoimisto Pirkko ja Pekka Piirtan laatimat luonnospiirustukset.

Heka Jakomäki Jakomäentie 6 c d rakennetaan Jakomäkeen, osoitteeseen Jakomäentie 6 (t. 41200/25). Alustavien luonnospiirustusten mukaan kohteessa on 61 asuntoa (3383,5 asm2).

Asuntotuotantotoimikunta on 20.8.2014 hyväksynyt Arkkitehtitoimisto Pirkko ja Pekka Piirtan laatimat luonnospiirustukset.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä pyydetyt urakkatarjoukset on avattu 22.8.2014.

Rakennusurakasta tarjoukset pyydettiin seuraavilta:

-        Lujatalo Oy

-        NCC Rakennus Oy

-        Skanska Talonrakennus Oy

-        Rakennusosakeyhtiö Hartela

Tarjous saatiin kaikilta pyydetyiltä. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Rakennusosakeyhtiö Hartela.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut, hyväksyttäväksi esitettävät rakennuskustannukset ovat 53.617.218 euroa (3 231 e/asm2).

Urakkatarjouksen perusteella lasketut rakennuskustannukset alittavat luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset kustannukset 10,1 % (361 e/asm2, kustannustaso 7/2014, RI = 108,1). Alitus johtuu urakkakilpailun onnistumisesta ja hankkeen suuresta koosta.     

Kun rakennuskustannuksiin lisätään kunnallistekniset liittymismaksut 35 e/asm2, vanhojen rakennusten purkukustannukset 97 e/asm2 ja rakennusaikainen tontinvuokra, muodostuu hankinta-arvoksi 3.400 e/asm2.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi loka-marraskuussa 2014.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Urakkatarjousvertailu

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566